Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август 2023 г.

29.09.2023 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2023 г. възлиза на 37 250,0 млн. лева, като бележи намаление с 2,9 млн. лв. спрямо края на юли 2023 г. Вътрешните задължения са 10 764,1 млн. лева, а външните 26 485,9 млн. лева.

Дългът на подсектор „Централно управление“ като процент от брутния вътрешен продукт (БВП)[2] остава непроменен към 31.08.2023 г. спрямо месец по-рано (20,2%) и е с 2,2 процентни пункта по-нисък отколкото към 31.12.2022 г. (22,4%), в т.ч. делът на вътрешния дълг е 5,8%, а на външния дълг – 14,4%. В структурата на дълга на подсектора за август 2023 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 28,9% и 71,1%.

 

­Графика: Динамика на вътрешния и външния дълг на подсектор ЦУ

 

Източник: МФ

   

В структурата на дълга по инструменти към 31 август 2023 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 54,7%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 27,9% и заемите – 17,3%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,5%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9%). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 59,1%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 30,0% и от 1 до 5 г. – 10,9%. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до
1 година е 2,0%, 37,5% – от 1 до 5 г., 33,9% – от 5 до 10 г. и 26,6% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 август 2023 г. е в размер на 672,6 млн. лева. Вътрешните гаранции са 58,5 млн. лева, а външните – 614,1 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4%.  

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на август 2023 г. достига до 36 336,5 млн. лева или 19,7% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10 615,4 млн. лева, а външните – в размер на 25 721,1 млн. лева.   

Държавногарантираният дълг през август 2023 г. възлиза на 1 577,3 млн. лева, вътрешните гаранции са 58,5 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,9%.  

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

 

Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 7.06.2016 г., ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в Приложение 4 на стр. 11.  

 

[1] Дълг на подсектор „Централно управление" е дългът на подсектор „Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК) ,можете да намерите ТУК.

[2] Прогнозни данни на Министерството на финансите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация