Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2023 г.

31.08.2023 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на юли 2023 г. е положително в размер на 455,3 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 423,2 млн. лв. и по европейските средства в размер на 32,1 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция продължава и през юли и се дължи основно на приходната страна на бюджета.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2023 г. са в размер на 37 512,1 млн. лв. или 54,0 % от годишните разчети[1]. Постъпленията нарастват с 3 678,2 млн. лв. (10,9 %) спрямо отчетените към юли 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 4 103,1 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 424,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 28 865,7 млн. лв., което представлява 54,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 750,7 млн. лв. (10,5 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,0 % от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 6 047,8 млн. лв. или 52,0 % от разчета за 2023 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 12 219,9 млн. лв. (52,2 %  от разчетите за годината). Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 1 854,9 млн. лв. (в т. ч. 696,1 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"), което представлява 69,6 % от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 8 743,1 млн. лв., или 56,5 % от разчета за 2023 година.

Неданъчните приходи са в размер 7 165,1 млн. лв., което представлява 64,2 % от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 481,3 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2023 г. възлизат на 37 056,8 млн. лв., което е 50,0 % от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо полугодието на 2022 г. с 4 741,8 млн. лв. (14,7 %). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други. 

Нелихвените разходи са в размер на 35 686,0 млн. лв., което представлява 50,4 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 32 943,3 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 701,7 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 41,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 380,6 млн. лв. (46,2 % от планираните за 2023 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 990,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2023 г. е 13,1 млрд. лв., в т.ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2023 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

 

[1] Разчети към ЗДБРБ за 2023 г. (oбн., ДВ., бр. 66 от 01.08.2023 г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация