Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за август 2022 г.

30.09.2022 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2022 г. възлиза на 31 172,1 млн. лева, като бележи намаление с 26,0 млн. лв. спрямо края на юли 2022 г. Вътрешните задължения са 10 321,2 млн. лева, а външните 20 850,9 млн. лева.   

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 20,7 %, като делът на вътрешния дълг е 6,9 %, а на външния дълг – 13,9 %. В структурата на дълга на подсектора за август 2022 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 33,1 % и 66,9 %.   

В структурата на дълга по инструменти към 31 август 2022 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 48,9 %, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 31,9 % и държавните заеми – 19,2 %. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,9 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,8 %). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 63,4 %, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 23,5 % и от 1 до 5 г. – 13,0 %. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи – 8,2 % представляват плащанията до 1 г., 39,7 % – от 1 до 5 г., 27,8 % – от 5 до 10 г. и 24,4 % – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 август 2022 г. е в размер на 553,0 млн. лева. Вътрешните гаранции са 63,5 млн. лева, а външните – 489,5 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на август 2022 г. достига до 30 116,7 млн. лева или 20,0 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10 132,1 млн. лева, а външните – в размер на 19 984,5 млн. лева.   

Държавногарантираният дълг през август 2022 г. възлиза на 1 687,3 млн. лева, вътрешните гаранции са 63,5 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,1 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”.

 

Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 7.06.2016 г., ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в Приложение 4 на стр. 11.  

 

[1] Дълг на подсектор „Централно управление" е дългът на подсектор „Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК) ,можете да намерите ТУК.

 

[2] Прогнозни данни на Министерството на финансите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация