Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2021 г.

30.09.2021 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към август 2021 г. е положително в размер на 880,5 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 125,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 244,6 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2021 г. са в размер на 33 483,8 млн. лв. или 66,2 % от актуализираните годишни разчети[1]. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията към август 2021 г. нарастват с 4,7 млрд. лв. (16,2 %). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 4,9 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,2 млрд. лева.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 235,5 млн. лв., което представлява 66,5 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3,2 млрд. лв. (14,0 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,4 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 992,3 млн. лв. или 64,9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 12 317,3  млн. лв. (67,6 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 8 407,0 млн. лв. (68,5 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 696,7 млн. лв. (65,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 178,2 млн. лв. (73,9 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 008,1 млн. лв. или 81,0 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 917,8 млн. лв., което представлява 64,5 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5 444,1 млн. лв., което представлява 80,6 % от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През месец април 2021 г. постъпиха приходи с еднократен за годината ефект, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище София.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 804,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2021 г. възлизат на 32 603,3 млн. лв., което е 59,1 % от актуализираните годишни разчети. За сравнение разходите по КФП към август 2020 г. бяха в размер на 27 203,8 млн. лева. Значителният ръст на разходите към август 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през същия период има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за първите осем месеца на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и други.

Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени 844 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до август. Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка:  разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв., и други. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други.

В частта на капиталовите разходи е отразена извършена трансакция през месец юли по възстановяване на средства по държавния бюджет от сметката за чужди средства на МРРБ, която по същество представлява възстановен разход и се отразява в намаление на разходите на касова основа.

Нелихвените разходи са в размер на 31 229,2 млн. лв., което представлява 61,2 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 29 301,7 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 901,1 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 26,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 401,6 млн. лв. (61,1 % от планираните за 2021 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.08.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 972,4  млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2021 г. е 9,45 млрд. лв., в т.ч. 9,24 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,21 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2021 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

[1] Разчети към ЗДБРБ за 2021 г. (oбн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., изм., бр. 77 от 16.09.2021 г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация