Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28.02.2021 г.

31.03.2021 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към февруари 2021 г. е положително в размер на 24,3 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 57,5 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 81,8 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2021 г. са в размер на 7 294,3 млн. лв. или 15,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията намаляват номинално със 169,5 млн. лв. (2,3 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 775,1 млн. лв., което представлява 15,6 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски остават номинално близки до отчетените за първите два месеца на предходната година. Приходите от преки данъци са в размер на 759,7 млн. лв. или 10,9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 3 025,4 млн. лв. (17,7 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 2 170,6 млн. лв. (19,3 % от планираните), от акцизи възлизат на 805,8 млн. лв. (14,4 % от разчета), а тези от мита са в размер на 37,1 млн. лв. (15,9 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 167,6 млн. лв. или 13,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 822,5 млн. лв., което представлява 15,6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 1 090,0 млн. лв., което представлява 16,5 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 429,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2021 г. възлизат на 7 270,0 млн. лв., което е 13,9 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към февруари 2020 г. бяха в размер на 5 983,6 млн. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19, вкл. изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от ЕС. За отчетения ръст на разходите влияние оказва и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2020 г., увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината, увеличението на възнагражденията в сферата на образованието, държавната администрация и други.

Нелихвените разходи са в размер на 6 828,7 млн. лв., което представлява 13,6 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2021 г. са в размер на 6 379,1 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 445,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 4,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 48,2 млн. лв. или 7,3 % от планираните за 2021 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 393,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 28.02.2021 г. е 8,8 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 28 февруари 2021 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация