Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Към края на април 2020 година бюджетният излишък намалява с около 1,1 млрд. лв. спрямо същия период на предходната година

30.04.2020 г.

На база на предварителни данни и оценки към април 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 587,1 млн. лв. (1,4 % от прогнозния БВП). За сравнение отчетеното превишение на приходите над разходите за същия период на 2019 г. бе в размер на 2 699,8 млн. лв. (2,3 % от БВП), което означава, че съпоставено с 2019 г. бюджетното салдо се влошава номинално с 1,1 млрд. лева. Отчита се забавяне в приходите поради негативните ефекти от кризата, както и от удължаването на сроковете по ЗКПО и по Закона за местни данъци и такси във връзка с мерките за ограничаване и борба с Covid-19 в България и пандемията в световен мащаб. Съпоставено с първите четири месеца на 2019 г. данъчните  и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към април 2020 г. се свиват с 875,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 358,5 млн. лева. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 14 658,9 млн. лв. (33 % от актуализирания годишен разчет). Спрямо първите четири месеца на 2019 г. приходите по КФП отчитат забавяне основно при корпоративните и други данъци, ДДС от внос и приходите от такси.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2020 г. са в размер на 13 071,8 млн. лв., което е 27,3 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към април 2019 г. бяха в размер на 12 476,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), по-високи капиталови разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 474,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към април 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2020 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация