Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.11.2019 г.

31.12.2019 г.

На база данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2019 г. са в размер на 39 853,8 млн. лв. или 90,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 4 044,2 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3 780,7 млн. лв. (11,1 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 263,6 млн. лв. (15,5 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 31 988,0 млн. лв., което представлява 92,6 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 5 635,5 млн. лв. или 85,9 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 15 701,6 млн. лв., което е 95,5 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 10 355,7 млн. лв. или 95,6 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 5 088,0 млн. лв. (95,4 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 213,3 млн. лв. или 90,1 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 091,1 млн. лв. или 93,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 559,8 млн. лв., което представлява 92,1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5 899,4 млн. лв., което представлява 89,0 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 966,5 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2019 г. възлизат на 38 553,0 млн. лв., което е 83,3 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 36 810,1 млн. лв., което представлява 83,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2019 г. са в размер на 31 254,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 521,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 34,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 607,3 млн. лв. или 90,7 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 1 135,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към месец ноември 2019 г. е положително в размер на 1 300,8 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 640,6 млн.  лв. и дефицит по европейските средства в размер на 339,8 млн. лева

Размерът на фискалния резерв към 30.11.2019 г. е 10,545 млрд. лв., в т.ч. 10,258 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,287 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация