Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2019 г.

30.09.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец август 2019 г. е положително в размер на 1 112,6 млн. лв. (1,0 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 016,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 95,6 млн. лева.

След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, през месец август Министерството на отбраната преведе сумата в размер на 1,2 млрд. щатски долара по сметка на правителството на САЩ. С това българската страна изпълни ангажимента си по договорите, сключени по проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България и започна тяхното практическо изпълнение.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към август 2019 г. са в размер на 29 305,8 млн. лв. или 66,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 3 330,0 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3 031,9 млн. лв. (12,3 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 298,1 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 256,2 млн. лв., което представлява 67,3 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 291,5 млн. лв. или 65,4 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 204,2 млн. лв., което е 68,2 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 7 401,8 млн. лв. или 68,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 3 616,3 млн. лв. (67,8 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 153,3 млн. лв. или 64,7 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 869,5 млн. лв. или 74,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 890,9 млн. лв., което представлява 66,4 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 463,4 млн. лв., което представлява 67,3 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда към август 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 586,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2019 г. възлизат на 28 193,3 млн. лв., което е 60,9 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи както на извършените през месец август разходи по бюджета на Министерството на отбраната по инвестиционен проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България, така и на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 26 820,1 млн. лв., което представлява 60,8 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2019 г. са в размер на 22 525,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4 270,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 23,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 469,5 млн. лв. или 70,2 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 903,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2019 г. е 10,3 млрд. лв., в т.ч. 10,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация