Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.07.2019 г.

30.08.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юли 2019 г. е положително в размер на 3 223,6 млн. лв. (2,8 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 033,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 190,5 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към юли 2019 г. са в размер на 25 979,9 млн. лв. или 59,2 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 855,5 млн. лв. (13,2 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 576,9 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 488,6 млн. лв., което представлява 59,3 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 3 896,8 млн. лв. или 59,4 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 9 778,0 млн. лв., което е 59,5 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 6 463,2 млн. лв. или 59,7 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 3 151,9 млн. лв. (59,1 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 134,2 млн. лв. или 56,7 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 799,7 млн. лв. или 68,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 014,0 млн. лв., което представлява 57,9 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 041,7 млн. лв., което представлява 61,0 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда към юли 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 449,6 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2019 г. възлизат на 22 756,3 млн. лв., което е 42,9 % от годишните разчети[1]. Съпоставени със същия период на предходната година разходите по КФП нарастват номинално с 10,8 на сто, което основно се дължи на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 21 483,3 млн. лв., което представлява 48,7 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юли 2019 г. са в размер на 19 632,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 833,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 17,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 461,2 млн. лв. или 68,9 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 811,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2019 г. е 12,4 млрд. лв., в т.ч. 11,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

 

[1] Разчети към ЗИД на ЗДБРБ за 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация