Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Система на собствените ресурси

Система на собствените ресурси

Системата на собствените ресурси на ЕС е претърпяла сериозно развитие през годините - от финансиране единствено чрез вноски на държавите членки, през финансиране изцяло от собствени източници (първоначално само с традиционни собствени ресурси (ТСР), а по-късно с ТСР и ресурс на база ДДС), до настоящата система, съчетаваща приходи от ТСР с национална вноска от държавите членки, съдържаща ресурс на база ДДС и допълващ ресурс на база БНД, както и няколко корекции – механизъм за коригиране на бюджетния дисбаланс на Обединеното кралство („корекция за Обединеното кралство“) и брутни намаления за Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция.

Традиционни собствени ресурси – включват посочените в член 2, параграф 1, буква а) на Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом вносни мита, които държавите членки събират от името на ЕС. Дължимите вносни мита се основават на Общата митническа тарифа и се считат за нетни приходи на ЕС, които произтичат директно от законодателството на Съюза. Според член 8 на Решението за собствените ресурси, държавите членки са отговорни за тяхното установяване, отчитане, възстановяване и предоставяне на ЕК, като съгласно член 2, параграф 3 следва да задържат 20% от сумите като компенсация за направените административни разходи по събирането им.

Ресурс на база ДДС – определя се чрез прилагане на единна ставка към националните ДДС-бази на държавите членки, хармонизирани съобразно правилата на Съюза. Последните представляват „условни” оценки с цел отчитане на разликите в националните уредби на ДДС, които произтичат от непълната хармонизация на този данък между държавите членки. Размерът на този вид приходи се определя чрез прилагането на единна (унифицирана) ставка от 0.3% към т.нар. „хармонизирана ДДС-база“ на всяка от държавите членки (за част от държавите членки се прилага намалена ставка в размер на 0.15%).

Ресурс на база БНД – това е т. нар. „балансиращ“ ресурс, който следва да осигурява необходимите приходи за покриване на разходите, надвишаващи сумата, финансирана от останалите ресурси. Ресурсът на база БНД се определя чрез прилагането към БНД на държавите членки с единна ставка, която варира от една финансова година до друга (според размера на разходите от общия бюджет на ЕС и на останалите видове приходи и собствените ресурси за дадената година). На практика няма ограничения за размера на тази ставка, освен таванът, който за настоящата МФР ограничава общия размер на всички собствени ресурси до 1,20% от БНД на ЕС.

Корекция за Обединеното кралство – на Обединеното кралство се възстановяват 66% от бюджетния му дисбаланс. С прилагането на механизма се намаляват дължимите от Обединеното кралство собствени ресурси и се увеличават вноските на всички останали държави членки. След въвеждането му през 1985 г., корекционният механизъм претърпява няколко промени с цел неутрализиране влиянието на бюджетния баланс на Обединеното кралство върху последвалите промени в системата на собствените ресурси. Начинът за нейното изчисляване се определя в чл. 4 и 5 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом.

Брутни намаления за Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция – в периода 2014–2020 г. Дания, Нидерландия и Швеция се ползват от брутно намаление на годишните си вноски на база на БНД в размер съответно на 130 млн. евро, 695 млн. евро и 185 млн. евро (по цени 2011 г.). Австрия се ползва от брутно намаление на годишните си вноски на база на БНД от 30 млн. евро за 2014 г., 20 млн. евро за 2015 г. и 10 млн. евро за 2016 г. (по цени за 2011 г.). Тези брутни намаления се отпускат след изчисляването на корекцията в полза на Обединеното кралство и нейното финансиране и нямат въздействие върху нея. Брутните намаления се финансират от всички държави членки.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация