Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Система на собствените ресурси

Система на собствените ресурси

Системата на собствените ресурси на ЕС е претърпяла сериозно развитие през годините – от финансиране единствено чрез вноски на държавите членки, през финансиране изцяло от собствени източници (първоначално само с традиционни собствени ресурси (ТСР), включващи мита и налози върху захарта, а по-късно с ТСР и ресурс на база ДДС), до настоящата система, съчетаваща приходи от ТСР (само мита без налози върху захарта) с национална вноска от държавите членки, съдържаща ресурс на база ДДС и допълващ ресурс на база БНД, както и брутни намаления за Австрия, Дания, Нидерландия, Германия и Швеция. С излизането на Обединеното кралство от ЕС се премахва механизмът за коригиране на бюджетния дисбаланс на Обединеното кралство, а от 1 януари 2021 г. се въвежда нов собствен ресурс, основан на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса.

На 14 декември 2020 г. бе одобрено ново Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом. В това решение са разписани също така и разпоредбите, чрез които ЕК се упълномощава до 2026 г. да заеме от капиталовите пазари средствата в размер до 750 млрд. евро (по цени 2018 г.) за финансиране на Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ и се уреждат въпросите за погасяване на главницата на заема, което да започне преди края на МФР 2021-2027 г. и да приключи напълно не по-късно от 31 декември 2058 г. С оглед гарантиране пред капиталовите пазари на способността на ЕС за точното и своевременно погасяване на заема, временно, но не по-късно от 31 декември 2058 г., се повишават с 0,6 процентни пункта таваните на собствените ресурси с единствена цел покриване на всички задължения на ЕС, произтичащи от заемането на средства.

Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 влезе в сила (заедно с регламентите, регулиращи отделни аспекти от прилагането на системата на собствените ресурси) на 1 юни 2021 г. след одобрението от всички държави членки съгласно националните си конституционни изисквания, като породи действие със задна дата от 1 януари 2021 г. 

Категории собствени ресурси съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053:

Традиционни собствени ресурси – включват посочените в член 2, параграф 1, буква а) на Решение на Съвета 2020/2053 мита, които държавите членки събират от името на ЕС. Дължимите мита се основават на Общата митническа тарифа и се считат за нетни приходи на ЕС, които произтичат директно от законодателството на Съюза. Според член 9, параграф 1 на Решението за собствените ресурси държавите членки са отговорни за тяхното установяване, отчитане, възстановяване и предоставяне на ЕК, като съгласно член 9, параграф 2 задържат 25% от сумите като компенсация за направените административни разходи по събирането им.

Ресурс на база ДДС – определя се коригираната само за териториалния обхват в малкото предвидени в Договора случаи и за нарушения на Директивата за ДДС (Директива 77/388/ЕИО на Съвета) основа на ДДС на всяка държава членка се прилага т.нар. „замразена“ претеглена средна ставка (СПС) за ДДС за 2016 г. (в сравнение с настоящата система, при която СПС се изчислява от националните администрации всяка година). След това основата на ДДС на всяка държава се ограничава до 50 % от базата за брутния национален доход (БНД) на съответната държава, за да се ограничат регресивните аспекти на ресурса на база ДДС. И накрая, и към получената основа на ДДС се прилага единна изискуема ставка от 0,3% за всички държави членки.

Ресурс на база БНД – това е т. нар. „балансиращ“ ресурс, който следва да осигурява необходимите приходи за покриване на разходите, надвишаващи сумата, финансирана от останалите ресурси. Ресурсът на база БНД се определя чрез прилагането към БНД на държавите членки на с процент (единна изискуема ставка), която варира от една финансова година до друга (според размера на разходите от общия бюджет на ЕС и на останалите видове приходи и собствените ресурси за дадената година). На практика няма ограничения за размера на тази ставка, освен тавана, който за настоящата МФР ограничава общия размер на всички собствени ресурси до 1,40% от БНД на ЕС (сборът от БНД на всички държави членки) за покриване на годишните бюджетни кредити за плащания.

Ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса – представлява национална вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки, като се очаква той да насърчи намаляването на отпадъци от опаковки и да стимулира прехода към кръгова икономика. Изчислява се чрез прилагане на единна ставка от 0,80 евро на килограм към прогнозираното количество нерециклирани отпадъци (в килограми) от пластмасови опаковки от всяка държава членка за дадената година. С цел избягване на прекомерно отрицателно въздействие върху част от държавите членки се въвежда и механизъм, чрез който се намаляват годишните им вноски от този собствен ресурс (от този механизъм ще се възползва и Република България, като годишната ѝ вноска на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса ще намалее почти на половина спрямо реално дължимата в съответствие с описаната по-горе методология).

Корекции – в периода 2021–2027 г. пет държави членки се възползват от брутни намаления на годишните си вноски на база на БНД (по цени от 2020 г.): Дания – 377 млн. евро, Германия – 3 671 млн. евро, Нидерландия – 1 921 млн. евро, Австрия – 565 млн. евро и Швеция – 1 069 млн. евро. Брутните намаления се финансират от всички държави членки в зависимост от техния БНД.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация