Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Многогодишна финансова рамка

Многогодишна финансова рамка

Многогодишната финансова рамка (МФР) определя горните граници ("таваните") на разходите на Европейския съюз (ЕС) по области на политика и по години и в този смисъл може да се разглежда като многогодишен план на разходите на Европейския съюз. Тази рамка осигурява предвидимост на разходите на ЕС и гарантира спазването на бюджетна дисциплина и добро финансово управление на средствата на Съюза.

Според чл. 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз, МФР се установява за срок от поне пет години, като настоящата рамка обхваща седемгодишния период от 2014 до 2020 година.

Многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година

–  Законодателна рамка

На 2 декември 2013 г. Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014–2020 г. бе одобрена с приемането на Регламент № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020 година.

Освен този регламент беше прието, в съответствие с член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2013/C 373/01), чиято цел е да осигури бюджетна дисциплина и да подобри функционирането на годишната бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите по бюджетните въпроси, както и да гарантира добро финансово управление.

В следствие на проведения в периода 2016–2017 г. междинен преглед по силата на чл. 2 от посочения по-горе Регламент за МФР 2014–2020 г. бе одобрен Регламент (ЕС, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 20142020.

Разпределение на разходите в МФР 2014-2020


 

Предложение на ЕК за Многогодишна финансова рамка за периода 20212027 година

– Законодателна рамка

На 2 май 2018 г. Европейската комисия представи предложението си за дългосрочния бюджет на ЕС за следващия финансов период 2021–2027 г., с което формално започнаха преговорите по МФР.

Основните предложения за законодателни актове, свързани с МФР, са:

Освен тях, до средата на юни 2018 г. бяха представени и секторните законодателни предложения, обхващащи 37 програми за финансиране от бюджета на ЕС.

 

Предложение на ЕК за разпределение на разходите в МФР 20212027

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация