Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Пазар на ДЦК

 

Съгласно Закона за държавния дълг, министърът на финансите емитира ДЦК на вътрешния пазар. Министерство на финансите, съвместно с Българската народна банка (БНБ) регламентират редът и условията, при които се осъществяват емисиите на безналични ДЦК на вътрешния пазар. БНБ участва в организирането на аукционите, реализацията и обслужването на емитираните ДЦК, изпълнявайки функцията на агент на правителството.

Търговията с ДЦК се опосредства от първичните дилъри (банки и инвестиционни посредници), които имат право да придобиват ДЦК директно на аукционите, организирани от БНБ. В аукционите могат да участват само първични дилъри, получили разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК. Избор на първични дилъри се осъществява един път годишно, съгласно утвърдени от Министерството на финансите критерии. Първичните дилъри имат водеща роля за организирането на търговията с ДЦК на вторичния пазар.

Министерство на финансите обявява ежегодно политиката си за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар за следващата година. Емисионният календар за предстоящите аукциони на ДЦК се публикува на месечна база и обхваща периода на предстоящия месец. След всяка селекция на първични дилъри списъкът на одобрените първичните дилъри на ДЦК се помества на интернет страницата на министерството.

Считано от 20.07.2005 г. Министерството на финансите преустанови изцяло продажбата на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори - местни и чуждестранни физически лица.

Министерството на финансите близо 10 години емитираше държавни ценни книжа с подчертано спестовен характер, предназначени за специфичен вид инвеститори - физически лица. Доходът, получаван от тях бе фиксиран и стъпаловидно нарастващ, под формата на лихва, получавана на полугодишни периоди. Предлагаха се ДЦК, деноминирани в лева и в евро, които се разпространяваха сред инвеститорите чрез определени финансови институции, с които МФ имаше сключени договори за продажбата на този финансов инструмент. В условията на емисиите беше регламентиран начина за плащането на лихви, главници и обратното им изкупуване преди падежа. 

Дейността по обслужването на емитираните облигации предназначени за индивидуални инвеститори, понастоящем се извършва от името и за сметка на МФ от финансови институции списъка, на които се намира на страницата на Министерство на финансите.

Политиката и целите, свързани с управлението на дълга се организират в съответствие с приетата от кабинета Стратегия за управление на дълга в средносрочен аспект.

 

  

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация