Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) е създаден с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2006 г. В края на 2008 г. Народното събрание /НС/ приема Закон за ДФГУДПС и неговото изпълнение е възложено на министъра на финансите.

Целта на създаването на фонда е да се подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система. Това се постига като се заделят определени приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години. Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет, съответно част от фискалния резерв. Някои от постъпленията във фонда са регламентирани с ПЗР на годишните закони за държавния бюджет, постановления на Министерския съвет (ПМС) и решения на Народното събрание. Трайната уредба за постъпления във фонда и отчисления от фонда е регламентирана със Закона за ДФГУДПС (чл. 1, ал. 4 и чл. 11) и чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Министерството на финансите ежемесечно публикува данни за изменението на касовите потоци по сметката на фонда в БНБ на своята интернет страница - minfin.bg, банер ДФГУДПС, Статистически данни, Отчетни данни за Сребърния фонд.

Натрупаните постъпления в ДФГУДПС са формирани, както следва:

В изпълнение на § 16 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. и чл. 124 от ПМС № 20/2007 г. Министерството на финансите извърши трансфер от централния бюджет през 2007 г. в полза на Сребърния фонд, представляващ 25 на сто от постъпленията от приватизация за 2006 г. и 50 на сто от икономии на разходите по републиканския бюджет за 2006 г.

Съгласно разпоредбите на § 17, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и т. 3 от Решение на НС от 29.11.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. в трансфера на средствата за фонда през 2008 г. се включват:

 • 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет за 2007 г., установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените суми на показателите по чл. 1, ал. 2, раздел II от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.;
 • 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2007 г. приходи от приватизация;
 • превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г.

На 22.07.2008 г. влизат в сила последните изменения и допълнения на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Във фонда се трансферират текущо 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала и 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за ДФГУДПС, § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. и чл. 44 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ПМС № 27 от 2009 г.) в срок до 31 май 2009 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, включващи следните компоненти:

 • 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008 г.;
 • 90 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2008 г. постъпления от приватизация, намалени със сумата на отчислените за фонда, в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК;
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет, включващи отчетените приходи в централния бюджет за 2008 г. и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.

През 2009 г. текущо са отчислявани в полза на ДФГУДПС приходи от приватизация по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК.

През 2010 г. в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС са трансферирани средства, представляващи приходи от концесии, отчетени по републиканския бюджет за 2009 г. и приходи от приватизация съгласно измененията в ЗПСК по чл. 8, ал. 1 (изм. ДВ бр. 99/2009).

Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за ДФГУДПС в периода 2011 г. – 2014 г. по сметка на фонда е извършен трансфер, включващ следните компоненти :

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет;
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет;
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8 (2) от ЗПСК.

            Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за ЗДФГУДПС в периода 2015 г. - 2018 г. по/от сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи:

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет съответно за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
 • приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет съответно за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8 (2) и ал. 9 от ЗПСК;
 • отчисления съгласно чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 1, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС.

С влизането в сила на Закона за ДФГУДПС е регламентирано фондът да се управлява от управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател на УС. Те участват по право в него. Членовете се назначават и освобождават с решение на Министерски съвет. Членовете трябва да имат посочения в закона образователен ценз и професионален опит.

С Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г., изменено с Решения № 729 и 843 на Министерския съвет от 2010 г., Решение № 891 на Министерския съвет от 2011 г., Решение № 1012 на Министерския съвет от 2012 г., Решение № 797 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 821 на Министерския съвет от 2014 г., Решение № 987 на Министерския съвет от 2015 г., Решения № 171, 608 и 1043 на Министерския съвет от 2016 г., Решения № 647 и 772 на Министерския съвет от 2017 г. и Решение № 846 на Министерския съвет от 2018 г. са назначавани членовете на управителния съвет на фонда.

С Решение № 693 на Министерския съвет от 2018 г. са приети Дългосрочна инвестиционна политика на ДФГУДПС и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на ДФГУДПС за периода 2019-2021 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация