Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) е създаден с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2006 г. В края на 2008 г. Народното събрание (НС) приема Закон за ДФГУДПС и неговото изпълнение е възложено на министъра на финансите.

Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет, съответно част от фискалния резерв. Първоначално някои от постъпленията във фонда са регламентирани с ПЗР на годишните закони за държавния бюджет, постановления на Министерския съвет (ПМС) и решения на НС. Трайната уредба за постъпления във фонда и отчисления от фонда е регламентирана със Закона за ДФГУДПС (чл. 1, ал. 4 и чл. 11) и чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Министерството на финансите ежемесечно публикува данни за изменението на касовите потоци по сметката на фонда в БНБ на своята интернет страница - minfin.bg, банер ДФГУДПС, Статистически данни, Отчетни данни за Сребърния фонд.

Натрупаните постъпления в ДФГУДПС са формирани, както следва:

През 2007 г. в изпълнение на чл. 124 от ПМС № 20/2007 г. и § 16, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. Министерството на финансите извърши трансфер от централния бюджет в полза на ДФГУДПС, представляващ 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2006 г. приходи от приватизация и 50 на сто от икономии на разходите по републиканския бюджет за 2006 г.

През 2008 г. съгласно разпоредбите на § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г., т. 3 от Решение на НС от 29.11.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г., чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 5, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., в трансфера на средствата за фонда се включват:

 • 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет за 2007 г., установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените суми на показателите по чл. 1, ал. 2, раздел II от ЗДБРБ за 2007 г.;
 • 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2007 г. приходи от приватизация;
 • превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г.;
 • 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, освен в случаите по ал. 2 и по чл. 10а от ЗПСК и
 • 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

През 2009 г. съгласно разпоредбите на § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г., чл. 44 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 5, т. 2 от ЗПСК, изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, включващи следните компоненти:

 • 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008 г.;
 • 90 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2008 г. постъпления от приватизация, намалени със сумата на отчислените за фонда, в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК;
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет, включващи отчетените приходи в централния бюджет за 2008 г. и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.;
 • 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, освен в случаите по ал. 2 и по чл. 10а от ЗПСК и
 • 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

За периода 2010 г. - 2018 г. в полза на фонда са превеждани отчисления съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за ДФГУДПС (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.), както следва:

През 2010 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи приходи от концесии, отчетени по републиканския бюджет за 2009 г. (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС) и парични постъпления от приватизация (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС и чл. 8, ал. 1 от ЗПСК (изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.).

В периода 2011 г. – 2013 г. по сметка на фонда е извършен трансфер, включващ следните компоненти:

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС);
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС) и
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за ДФГУДПС).

            В периода 2014 г. - 2021 г. съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за ЗДФГУДПС по/от сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи:

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС);
 • приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС);
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за ДФГУДПС) и
 • отчисления съгласно чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 1, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ДФГУДПС.

Сумите по чл. 11, ал. 1 от Закона за ДФГУДПС се превеждат по сметката на фонда най-късно до 31 май следващата бюджетна година. (чл. 11, ал. 2 от закона)

С влизането в сила на Закона за ДФГУДПС е регламентирано фондът да се управлява от управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател на УС. Те участват по право в него. Членовете се назначават и освобождават с решение на Министерски съвет. Членовете трябва да имат посочения в закона образователен ценз и професионален опит.

С Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г., изменено с решения № 729 и 843 от 2010 г., № 891 2011 г., № 1012 от 2012 г., № 797 от 2013 г., № 821 от 2014 г., № 987 от 2015 г., № 171, 608 и 1043 от 2016 г., № 647 и 772 от 2017 г., № 846 от 2018 г., № 714 от 2019 г., № 8 и 836 от 2020 г., № 487, 711 и 796 от 2021 г. са назначавани членовете на управителния съвет на фонда.

С Решение № 834 на Министерския съвет от 2021 г. са приети Дългосрочна инвестиционна политика на ДФГУДПС и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на ДФГУДПС за периода 2022-2024 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация