Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) е създаден с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2006 г. В края на 2008 г. Народното събрание (НС) приема Закон за ДФГУДПС и неговото изпълнение е възложено на министъра на финансите.

Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет, съответно част от фискалния резерв. Първоначално някои от постъпленията във фонда са регламентирани с ПЗР на годишните закони за държавния бюджет, постановления на Министерския съвет (ПМС) и решения на НС. Трайната уредба за постъпления във фонда и отчисления от фонда е регламентирана със Закона за ДФГУДПС (чл. 1, ал. 4 и чл. 11) и чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Министерството на финансите ежемесечно публикува данни за изменението на касовите потоци по сметката на фонда в БНБ на своята интернет страница - minfin.bg, банер ДФГУДПС, Статистически данни, Отчетни данни за Сребърния фонд.

Натрупаните постъпления в ДФГУДПС са формирани, както следва:

През 2007 г. в изпълнение на чл. 124 от ПМС № 20/2007 г. и § 16, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. Министерството на финансите извърши трансфер от централния бюджет в полза на ДФГУДПС, представляващ 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2006 г. приходи от приватизация и 50 на сто от икономии на разходите по републиканския бюджет за 2006 г.

През 2008 г. съгласно разпоредбите на § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г., т. 3 от Решение на НС от 29.11.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г., чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 5, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., в трансфера на средствата за фонда се включват:

 • 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет за 2007 г., установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените суми на показателите по чл. 1, ал. 2, раздел II от ЗДБРБ за 2007 г.;
 • 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2007 г. приходи от приватизация;
 • превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г.;
 • 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, освен в случаите по ал. 2 и по чл. 10а от ЗПСК и
 • 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

През 2009 г. съгласно разпоредбите на § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г., чл. 44 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 5, т. 2 от ЗПСК, изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, включващи следните компоненти:

 • 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008 г.;
 • 90 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2008 г. постъпления от приватизация, намалени със сумата на отчислените за фонда, в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК;
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет, включващи отчетените приходи в централния бюджет за 2008 г. и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.;
 • 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, освен в случаите по ал. 2 и по чл. 10а от ЗПСК и
 • 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

За периода 2010 г. - 2018 г. в полза на фонда са превеждани отчисления съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за ДФГУДПС (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.), както следва:

През 2010 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи приходи от концесии, отчетени по републиканския бюджет за 2009 г. (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС) и парични постъпления от приватизация (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС и чл. 8, ал. 1 от ЗПСК (изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.).

В периода 2011 г. – 2013 г. по сметка на фонда е извършен трансфер, включващ следните компоненти:

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС);
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС) и
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за ДФГУДПС).

            В периода 2014 г. - 2023 г. съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Закона за ЗДФГУДПС по/от сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи:

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС);
 • приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС);
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за ДФГУДПС) и
 • отчисления съгласно чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 1, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ДФГУДПС.

Сумите по чл. 11, ал. 1 от Закона за ДФГУДПС се превеждат по сметката на фонда най-късно до 31 май следващата бюджетна година. (чл. 11, ал. 2 от закона)

С влизането в сила на Закона за ДФГУДПС е регламентирано фондът да се управлява от управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател на УС. Те участват по право в него. Членовете се назначават и освобождават с решение на Министерски съвет. Членовете трябва да имат посочения в закона образователен ценз и професионален опит.

С Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г., изменено с решения № 729 и 843 от 2010 г., № 891 2011 г., № 1012 от 2012 г., № 797 от 2013 г., № 821 от 2014 г., № 987 от 2015 г., № 171, 608 и 1043 от 2016 г., № 647 и 772 от 2017 г., № 846 от 2018 г., № 714 от 2019 г., № 8 и 836 от 2020 г., № 487, 711 и 796 от 2021 г., № 273, 610 и 912 от 2022 г. и № 809 от 2023 г. са назначавани членовете на управителния съвет на фонда.

С Решение № 11 на Министерския съвет от 2024 г. са приети дългосрочна инвестиционна политика на ДФГУДПС и средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на ДФГУДПС за периода 2024-2026 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация