Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Нормативна база


ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

І. Косвени данъци

1. Данък върху добавената стойност

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни 

Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

*Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, който определя условията за прилагане на минимална помощ във връзка с разпоредбите на чл. 166 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е публикуван в раздел: II. Преки данъци, I. Корпоративно подоходно облагане

2. Акциз

Директива 92/79/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за сближаване на данъците върху цигарите

Директива на Съвета 92/80/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за сближаване на данъците върху обработения тютюн, непредназначен за цигари

Директива на Съвета 92/83ЕИО от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

Директива на Съвета 92/84/ЕИО от 19 октомври 1992 г. относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки

Директива на Съвета 95/59/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия

Директива на Съвета 95/60/ЕО от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин

Директива на Съвета 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчното облагане на  енергийните продукти и електроенергията

Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни

Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО

Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн

Регламент на Комисията (ЕИО) № 2719/92 от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността

Регламент на Комисията (ЕИО) № 3649/92 от 17 декември 1992 г. относно опростения придружаващ документ за вътреобщностно движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане 

Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

Регламент (EО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 година относно удостоверение за освобождаване от акциз

Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) 2073/2004

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1221/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз 

Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки 

 

3. Данък върху застрахователните премии

ІІ. Преки данъци

1. Корпоративно подоходно облагане

1.1. Закони и наредби
1.2. Държавни и минимални помощи

               Решение на Европейската комисия за удължаване на срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) – България, Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Схемата е вписана в Регистъра на държавните помощи на ЕК под номер SA.59027 (2020/N) — България, Удължаване на срока на действие на българските схеми SA.45861 (2016/N), приети съгласно НПОСЕ и SA.39869 (2014/N), приети съгласно НРП

                Указания на схема на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” под номер SA.59399 (2020/XA)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_bg.htm

 

1.3. Директиви и регламенти

Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица

Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки

Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите

Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка

Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE)

Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

1.4. Заповеди

2. Облагане на физически лица

3. Облагане на имуществата

ІІІ. Счетоводно законодателство

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1910 на Комисията от 28 октомври 2016 година относно еквивалентността на изискванията на някои трети държави за докладване за плащанията към правителства с изискванията на глава 10 от Директива 2013/34/ес на Европейския парламент и на Съвета.

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (консолидиран текст)

Директива на Съвета от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (86/635/ЕИО)

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (91/674/ЕИО)

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/319/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета

Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Публикуван е консолидиран текст на българската версия на Международните счетоводни стандарти /МСС/, приети от Европейската комисия и актуални към 15.10.2008 г. Текстът е публикуван в Официален вестник на ЕО (OJ 320 от 29.11.2008 г.). Целта на текста е улеснен достъп до европейския нормативен акт за предприятията, прилагащи МСС при изготвяне на финансовите си отчети за 2008 г. и следващите отчетни периоди.

Документът може да бъде намерен на Интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:320:SOM:BG:HTML

ІV. Процесуално законодателство

 

Директива 2010/24/ЕС на Съвета  от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО

Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености

Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз

V. Други

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация