Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Календар

 • 2024
 • МАР
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Още по темата

ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЕТЪР ЧОБАНОВ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

01.08.2013 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Искам да благодаря на тези, които подкрепиха актуализацията на бюджета и дадоха възможност за едно по-плавно, по-спокойно и нормално провеждане на фискална политика. Искам да благодаря и на тези, които не подкрепиха за тяхното участие в дебата, тъй като парламентът се превърна в онзи форум, в който трябва да бъде и се чуха различни мнения по въпроса. Радвам се, че актуализацията на бюджета беше причината парламентът отново да е парламент.

Това, което имам да кажа е, че благодарение на тези дебати категорично бяха разсеяни редица митове и спекулации по отношение на актуализацията на бюджета.

Първи мит - Актуализацията на бюджета се прави по начин, който застрашава фискалната дисциплина. Ясно беше доказано с редица изказвания от тази трибуна, че всъщност е малко пресилено да говорим за фискална дисциплина, в истинския смисъл на думата, през последните години. Тъй като не е фискална дисциплина неплащането навреме на бизнеса. Не е фискална дисциплина натрупването на сериозни просрочия по данък добавена стойност и плащането на лихви от страна на държавата по тях, което не представлява евтино финансиране на бюджета, тъй като само за миналата година тези лихви са в размер на 25 млн. лв., съизмерими със социалния пакет на правителството, който беше внесен и беше неговата първа мярка. Не е фискална дисциплина прехвърлянето на разходи към следващи години, не е фискална дисциплина недофинансирането на важни бюджетни сфери. Не е фискална дисциплина провеждането на проциклична фискална политика, която пречи на растежа. Не е фискална дисциплина да се спрат плащанията към Световната банка през октомври 2012 година, поради което Световната банка, с пълно основание, в момента да казва, че е готова да спре комуникацията си с България. Не е фискална дисциплина да не се плащат задължения, поради които България е заличена от картата на немските инвестиции по света.

Втори мит - Няма нужда от актуализация на приходите или срамежливо признаване, че има нужда, все пак, от актуализация на приходите, тъй като очевидно, дори и за дясната част от залата - данъчните приходи няма как да се изпълнят. Данните за май месец още ясно показаха негативната тенденция в това отношение, стига да бяха разчетени правилно. Данните към юни са категорични и не остава никакво съмнение по отношение необходимостта от актуализацията. Но все пак, правителството, както стана ясно в редица изказвания от тази трибуна залага напрегнати цели за приходите и полага усилия да повиши тяхната събираемост.

Друг мит, който беше опроверган в процеса на актуализация. Десницата в парламента или представителите на ПП ГЕРБ, които се обявяват за десница, е за по-ефективни разходи. За съжаление, в нито едно от техните изказвания не видяхме как те са за по-ефективни разходи. Нямаше нито едно предложение за намаление на разходите или за оптимизиране на разходите. Единственото предложение в тази насока беше за намаление на вноската в Европейски съюз, като анализите до момента показват, че от вноската в ЕС няма как да реализираме спестявания.

Следващ мит - по отношение на актуализацията. Заради актуализацията лихвите по кредитите се вдигат, населението и бизнесът ще платят стотици милиони повече, тъй като доходността по държавните ценни книжа се покачва. Обаче, както и на първото четене подчертах, лихвите по кредитите зависят от редица други показатели и към момента нямаме категорично дори и модели теоретични в България или проиграни с емпирични данни, които да доказват пряката връзка между лихвите по ДЦК и лихвите по кредитите. Може да се търси връзка с развитието на така наречените CDS спредове или това е застраховка за кредитно неизпълнение, която измерва суверенния риск на държавата. С цел да отговоря на интереса в това отношение мога да споделя следното. Някъде в периода 08-12 май или около изборите всъщност се наблюдава най-ниският CDS спред за последните години около 90 базисни точки, след това се покачва заради протестите и нестабилната ситуация и достига своя връх от 151 на 24 юни, преди още актуализацията да влезе изцяло в дневния ред и да бъде дискутирана.

След това CDS спредът спада и се движи в определени граници, които гравитират около 110 до 115, което е около средната за последните три месеца. Рисковата премия не е основната причина и не е основание да смятаме, че лихвите по кредитите изведнъж ще се качат. Те зависят от основния лихвен процент, който зависи преди всичко от решението на ЕЦБ, зависят и от тази рискова премия, но виждаме, че ситуацията тук е напълно нормална. За съпоставка, можем да направим и с някои страни в международен план, където също беше достигната най-ниската историческа доходност в началото на май 2013 г. Но през периода май-юли 2013 г. 10-годишният бенчмарк или книжата във Франция доходността по тях се е покачила с 50 базисни точки или 0,5 %, 10-годишният бенчмарк в Германия е с 48 базисни точки по-висок, 10-годишният бенчмарк в Холандия е с 53 базисни точки по-висок. В по-рисковите страни - 10-годишният бенчмарк в Италия е с 65 базисни точки, а в Испания е с 63 базисни точки. Виждаме, че това е международна тенденция и България няма как да се движи в обратна посока.

Следващият мит - новото министерство раздува щата на държавните служители. Отговорът категорично е не, тъй като целият щат в новото министерство е компенсиран от намаляване на щата в останалите министерства. Стриктно се спазва правилото да не се открива нов щат, а да бъде с компенсиране и заместване, което отговаря и на въпросите за заплати. Все пак в бюджета съществува и оптимизиране на разходите и приспадане компенсирано заместване на разходите в рамките на съществуващите бюджети. Устройственият правилник на това министерство предвижда до края на годината то да реализира приходи с 3,7 млн. лв. по-високи от неговите разходи.

Следващ мит - актуализацията не дава нищо социално. Разбира се, че дава. Записани са директно 40 млн. лв. за бюджета на МТСП и 40 млн. лв., които не са директно изразходване на средства, за увеличаване на квотата за ваучери. Предстои дискусия за повишаване на минималната работна заплата в рамките на НСТС, както е записано в приоритетите на правителството. Надяваме се и правим възможното при постигане на добри резултати за приходите и оптимизиране на разходи, да дадем и коледни добавки на пенсионерите.

Следващ мит - актуализацията се прави да бъдат дадени пари на наши фирми. Актуализацията се прави, за да бъдат платени задълженията към бизнеса, които са генерирани в предходни периоди, които са генерирани в периода на управление на ГЕРБ. Но ние, за разлика от ГЕРБ, не делим фирмите на наши и ваши, просто това е задължение, което трябва да се плати. 

Следващ мит - не разкриваме работни места с актуализацията. Работни места не се разкриват от правителството. Работни места се разкриват като изградим разрушената бизнес среда, като платим на бизнес и възстановим доверието му в държавата. Реформите, които правим в бизнес средата, ще ги чуете при представяне на програмата на правителството, дават възможност за разкриване на тези работни места.

Следващ мит - задлъжняваме и натоварваме с огромна тежест следващите поколения. Ясно и категорично е записано - общата дългова тежест спрямо оригиналния бюджет не се променя и остава в размер на 14,6 млрд. лв. Както г-н Цонев обясни неколкократно, както премиерът обясни, както и аз обясних по отношение на този 1 млрд. лв. той няма да бъде откраднат, а това е израз на нашата политика да поддържаме едно нормално ниво на фискалния резерв. Можем да не вземем този заем - да, но тогава рискуваме фискалният резерв да спадне драстично. Но това е основна величина, която се наблюдава от агенциите за кредитен рейтинг и особено, когато държавата така или иначе има ниско ниво на дълга.

Следващ мит - нищо не правим за общините. Срещнете се отново с общините и съм сигурен, че те ще говорят, че актуализацията на бюджета от 2010 г. е била причината сега да са задлъжнели в такива размери. Общините също са предвидени - по отношение на задължения, възникнали от делегирани дейности от държавата, ние правим много за общините и по отношение на търсене на ресурс чрез оптимизиране на разходи. Да не забравяме, че от началото на годината чрез ПМС предните правителства разпределиха значителен ресурс в посока на общините, но за съжаление, тази общини са само с една политическа окраска.

Бих искал да обърна и към г-н президента. Надявам г-н президентът да позволи бюджетният процес в държавата да продължава да протича гладко и по нормален начин.

Какво ни дава актуализацията? Тя ни позволява да прекратим политиката, която пречи на растежа, която произволно реже разходи и която генерира просрочени задължения. Актуализацията дава възможност за изпълнение на приоритетите на правителството, в това число коректно отношение към бизнеса и разплащане на задължения в законовите срокове. Тя дава възможност за удовлетворяване на разходи, за които са поети ангажименти или които са недофинансирани, без мисъл как ще бъдат платени в последните месеци на годината. Актуализацията дава възможност за преодоляване на липсата на липсата на резерви по отношение на разходи и дълг. Тя е сигнал към бизнеса и домакинствата за предсказуемост в отношенията, за намаляване на административния натиск и тежест и изграждане на бизнес среда с по-висока конкуренция и възможност за растеж и напредък.

БЛАГОДАРЯ ВИ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация