Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ ПО ВРЕМЕ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА ДДС СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ

05.12.2006 г.

Присъединяването на Република България към Европейския съюз налага необходимостта от хармонизиране на българското законодателство в областта на данъчното облагане със законодателството на Европейския съюз. В тази връзка бяха изготвени нови данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС, ДОПК, които в голямата си част са гласувани вече от НС.

Безспорно, най-големи промени съдържа новия Закон за ДДС. Това е данъка с най-висока степен на хармонизация в ЕС.

Правната основа на хармонизацията на облагането с ДДС в държавите членки на ЕС е договорът за учредяване на Европейската общност, както и директиви, регламенти и решения, касаещи тази материя.

Известно е, че ДДС се въведе в Европейската икономическа общност през 1967 г. с Първа и Втора ДДС директива. От тогава до наши дни са направени поредица от изменения в посока на хармонизиране на принципите и механизмите на облагане, като на този етап дискусиите около оптимизиране на режимите на облагане продължават.

През 1977 г. този данък се хармонизира с Директива 77/388/ЕЕС (Шеста директива), която съдържа основните елементи на системата за облагане с данък върху добавената стойност в Общността. Хармонизирането на законодателството по ДДС включва прилагането на единен косвен данък върху потреблението, който се начислява на всеки етап на производството и разпределението на стоки и услуги. Това означава еднакво данъчно третиране на доставките на стоки и услуги на национално ниво и в Общността.

Направените изменения през 1991 и 1992 (Директива 91/680/ЕЕС и 92/111/ЕЕС ) се отнасят до премахването на граничния и митническия контрол между държавите членки на ЕС. В тази връзка от 01.01.1993 г. се въвежда общ (преходен) режим за облагане на доставките в Общността. Този режим комбинира данъчно облагане при спазване на принципа на произхода на стоката с данъчното облагане при спазване принципа на местоназначението на стоката. Облагане при спазване на принципа на произхода на стоката или услугата остава основен принцип в общата ДДС система за физически лица. По този начин при наличието на различни ставки в държавите членки се избягват възможностите за нарушения на конкуренцията и преместване на мястото на извършване на дейността.

Премахването на контрола на границите води до обективната потребност и да сближаване на ставките на данъка в отделните държави членки (Директива на Съвета 92/77/ЕЕС). Така от 1 януари 1993 г. основната ставка се установява на минимум 15 %. Страните членки обаче получават правото да въведат една или повече по-ниски ставки, равни или по-високи за стоки и услуги по приложен списък.

През 2000 г. Европейската комисия разработва нова стратегия с цел подобряване на функционирането на ДДС в контекста на единния вътрешен пазар на Общността (СОМ(2000) 348). Тази дългосрочна стратегия обхваща четири основни направления:

• опростяване;

• модернизиране;

• еднаквост в прилагането на съществуващите разпоредби;

• подобряване на административното сътрудничество.

През последните години Съветът разглежда важен пакет от предложения относно мястото на доставки на услугите и опростяване на ДДС задълженията за търговци, ангажирани в презгранични сделки, включително:

• Проекти на директиви, изменящи шеста директива относно опростяване на данъчните задължения, по-специално схемата „обслужване на едно гише”; възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната, но са установени в друга държава членка и регламент, който ще осигури необходимите спогодби по административно сътрудничество.

• Проект на директива, изменяща шеста директива относно мястото на изпълнение на доставките на услуги. Предложените изменения се подчиняват на идеята , че данъкът трябва да се начислява в държавата на потребление.

През 2006 г. бяха приети три директиви, изменящи шеста директива. Едната от тях регламентира възможност на държавите членки за прилагане на „механизма на обратно начисляване” за доставки на определени стоки и услуги на национално ниво. С другата се удължава срока на действие на режима на облагане на електронни услуги, а третата е по отношение на ставката за облагане на някои видове стоки. Това още един път илюстрира динамичността на ДДС системата в Общността.

Очаква се следващото Председателство да постави акцент върху по-нататъшното хармонизиране на режимите на облагане с ДДС в посока на предотвратяване на идентифицирани канали за измами с ДДС – тема, която е изключително актуална и за нас, на прага на прилагането на новия Закон за ДДС.

Днешната среща е израз на стремежа ни да обсъдим с Вас новите моменти при облагането с ДДС, да чуем Вашите коментари и забележки, да Ви уведомим за нашите опасения при установяващия се по-либерален режим и за мерките, които предприемаме за да осигурим надеждността на приходната ни система, без да повлияем съществено на бизнес средата.

Пожелавам ползотворни дискусии!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация