ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ПРЕД КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕП

24.01.2018 г.

Приоритети в областта на икономическите и финансови въпроси

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми членове на Комисията по икономически и парични въпроси,

България е част от голямото европейско семейство вече единадесет години и през следващите по-малко 6 месеца има отговорната задача на председател на Съвета на Европейския съюз – политическият център за вземане на решения между държавите членки. На мен се пада високата отговорност да представя пред Вас приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на икономическите и финансови въпроси. Нашата среща днес е важна с оглед на заложения в Договорите стремеж към градивен диалог и допълнително подобряване на институционалното взаимодействие между Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз в качеството им на съзаконодатели.

Европейският съюз се намира в период на икономически растеж, в съчетание с подобряващи се условия на пазара на труда и благоприятни условия на финансиране. От друга страна, ние сме свидетели и на сериозни предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. Вярвам, че с отговорен подход, както и с умерена и градивна политическа амбиция, можем да се справим с тези предизвикателства да гарантираме общата финансова стабилност и постигането на дългосрочен растеж на икономиката, заетостта и доходите в Съюза.  

Искам да Ви уверя, че по време на Българското председателство ще продължим работата по задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, като ще съсредоточим усилията си в няколко основни направления: завършване на банковия съюз, постигане на напредък по изграждането на съюза на капиталовите пазари, стимулиране на дебатите по фискалната рамка в ЕС от гледна точка на фискалните правила и възможността за създаване на фискален капацитет, както и ще обменим мнения по бъдещата роля на Европейския стабилизационен механизъм.

Основен наш приоритет ще бъде работата по укрепване на банковия съюз. Предвиждаме да се задълбочи и разшири пътната карта за неговото завършване чрез конкретизиране на мерките за намаляването и споделянето на рисковете. Това ще насърчи дебата по общия предпазен механизъм на банковия съюз, където Европейският стабилизационен механизъм би могъл да играе по-голяма роля.

Друг въпрос, който е от първостепенна важност както за институциите, така и за гражданите, е фискалната рамка на Съюза. Намираме за целесъобразно Съветът да продължи работата по опростяването и прилагането на фискалните правила, както и да започне дискусиите по транспонирането на Договора за стабилност, координация и управление в европейското законодателство.

На база на постигнатия напредък по тези основни направления, през юни тази година Европейският съвет следва да одобри по-широка пътна карта за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз. Убедени сме, че предложеният наскоро от Европейската комисия пакет за Икономическия и паричен съюз е ценен принос с множество интересни идеи, особено в дългосрочен аспект.

Уважаеми госпожи и господа, Българското председателство ще се стреми да осигури гладко протичане на процеса по координация на икономическите политики за 2018 година – т. нар. Европейски семестър. Съветът прие вчера заключения по Годишния обзор на растежа, по Доклада за ранно предупреждение и одобри препоръката за икономическата политика на еврозоната. Бих искал да Ви информирам, че Българското председателство е планирало провеждането на тематичен дебат между финансовите министри през месец март 2018 година, който ще се фокусира върху изпълнението на препоръките от 2017 година, със специален фокус върху повишаване на производителността на труда. Процесът ще завърши с одобряването през юни от Съвета ЕКОФИН и от Европейския съвет на пакет от специфични препоръки по страни за 2018 – 2019 г., като по този начин ще се насърчи изпълнението на структурните реформи и инвестициите в Европейския съюз.

Когато обсъждаме заедно бъдещето на Европа, темата за изграждането на финансовия съюз в рамките на Икономическия и паричен съюз е основен приоритет както в Доклада на петимата председатели на институции на ЕС, който беше публикуван през юни 2015 г., така и в документа за размисъл на Комисията по темата към Бялата книга за Бъдещето на Европа от месец май 2017 година.

Както споменах, един от настоящите приоритети на Европейския съюз, а също така и ключов за Българското председателство, е по-нататъшното намаляване на рисковете в банковия сектор. Законодателните предложения, представени от Комисията през ноември 2016 година, са важна част от мерките за намаляване на риска. Естонското председателство несъмнено постигна значителен напредък по досиетата, но все още има нерешени въпроси от политическо и техническо естество, които изискват допълнителна работа. Българското председателство се ангажира възможно най-скоро да постигне общ подход на база балансиран компромис по тези въпроси и съответно да започнем дискусиите с Европейския парламент. Напредъкът по досието е съществен, тъй като е в интерес на всички европейски граждани, които ползват банкови услуги.

Българското председателство ще работи усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение за Европейска схема за гарантиране на депозитите. В съответствие със заключенията на Съвета от юни 2016 година относно пътната карта за завършване на банковия съюз, политическият дебат по създаването на Европейската схема за гарантиране на депозитите трябва да започне при постигане на достатъчен напредък по мерките за намаляване на риска.

В момента единствено държавите членки от еврозоната са част от банковия съюз, но не трябва да забравяме, че вратата остава отворена за присъединяване и на останалите държави членки на ЕС, както и че стабилността на банковия сектор в еврозоната има пряко отражение върху целия Европейски съюз.

Не на последно място, Българското председателство ще продължи работата и по мерките за изграждането на съюза на капиталовите пазари, съгласно актуализирания  средносрочен план с оглед повишаване на дела и ефективността на пазарното (небанково) финансиране.

Ние ще продължим и дискусиите по законодателните предложения за облекчаване на задълженията за клиринг и докладване, по изграждането на рамката за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти и прегледа на надзора върху тях, както и по актуализацията на изискванията за централните контрагенти от трети държави.

Госпожи и господа, ние ще продължим работата по законодателното предложение за създаване на паневропейски пенсионен продукт с цел постигане на максимален напредък, както и ще започнат дискусиите по същество по прегледа на европейската система за финансов надзор и по предложението за въвеждане на нов пруденциален режим за инвестиционните посредници.

Във връзка с постигнатото съгласие за мандата за преговори на Съвета от декември 2017 година по първата ревизия на регламента за европейската пазарна инфраструктура, обхващаща технически изменения за облекчаване на изискванията за клиринг и докладване и повишаване на тяхната ефективност, изразяваме готовност да започнем преговорите с Европейския парламент възможно най-скоро след приемане на доклада с изменения от Парламента.

По друга изключително важна тема за нашите граждани и бизнеса – данъчното облагане – бих искал да Ви информирам, че в тази област приоритетите и интензитета на работата по досиетата са определени в съответствие със стратегическите и програмни документи на Съюза, законодателните предложения и работната програма на Комисията, съгласно глобалния контекст и общите политически приоритети на страната ни като председателстваща Съвета на Европейския съюз. Ще посоча основните ни приоритети – това са насърчаването на инвестициите; осигуряването на устойчив икономически растеж и гарантирането на лоялна конкуренция в рамките на единния пазар, чрез справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби, които са генерирани в ЕС, и, разбира се, предотвратяване на възможностите за агресивно данъчно планиране при увеличаване на прозрачността, свързана с данъците.

Другият ключов приоритет на Председателството е постигането на единно европейско ДДС пространство по отношение на трансграничната търговия със стоки между държавите членки и използването на ефективни инструменти за интегрирано управление на данък добавена стойност, при засилено административно сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки за ограничаване на измамите с ДДС.  

Ще продължим и работата по досието за Обща основа за облагане с корпоративен данък на техническо ниво. В това приоритетно досие ще положим усилия за постигането на възможно най-голям напредък.

Данъчното облагане на цифровата икономика е много важна тема за нас. Мога да Ви уверя, че след представянето на законодателното предложение на Комисията в началото на 2018 година ще положим усилия за постигането на бърз напредък по тази тема.

По време на нашето председателството ще се стремим и към постигането на общ подход по директивата за административно сътрудничество по отношение на автоматичната обмяна на информация във връзка с подлежащите на докладване трансгранични договорености по време на заседанието на Съвет ЕКОФИН през март 2018 година.

Създаването на общ списък с несъдействащите юрисдикции за данъчни цели е ключов приоритет за нашето председателство. Ще работим по всички въпроси, свързани с общия списък, включително защитни мерки, процес на отписване и нови критерии в съответствие с международните стандарти.

Уважаеми госпожи и господа, това, накратко, са основните приоритети на Българското председателство в областта на икономическите и финансови въпроси. Ключът към успешното им реализиране е и в активната и ползотворна комуникация между Европейския парламент и Съвета. Убеден съм, че ролята на Европейския парламент в този процес – в качеството му на единствената институция на Съюза, конституирана чрез прякото волеизявление на европейските граждани – е от решаващо значение.

 

Благодаря Ви за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация