Дирекция „Държавно съкровище”

Светла КостоваДиректор на дирекцията е
Светла Костова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2132

e-mail: Embedded Image

Основна цел на дирекцията: 

Дирекция "Държавно съкровище" отговаря за дейностите, свързани с  организиране, координиране и анализ на текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет, оперативното управление на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка, методологията на отчетността и платежните процедури на бюджетните предприятия и изготвяне на статистически данни за държавните финанси

Отдел "Касово управление" :

 • организира и координира касовото изпълнение на държавния бюджет;
 • залага лимити за плащания по сметките в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
 • координира и изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет и информация за ежедневните, месечните и годишните касови потоци на средствата, консолидирани в системата на единната сметка;
 • участва в управлението на ликвидността на държавните финанси и осъществява оперативното управление и анализ на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка;
 • изготвя периодичните и годишни отчети на централния бюджет.

Отдел "Краткосрочни бюджетни прогнози и анализи"

 • анализира текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет;
 • координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира текущото изпълнение на консолидираната фискална програма;
 • изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална програма за текущата година;
 • координира и изготвя периодични и годишни доклади и информации за изпълнението на държавния бюджет и консолидираната фискална програма.

Отдел "Бюджетно счетоводство и платежни процедури"

 • разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти и указанията за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия;
 • разработва методологията, принципите, процедурите и правилата на функциониране на системата на единната сметка, на системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и на банковото обслужване на бюджетните предприятия;
 • извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното, банковото и счетоводното законодателство, засягащи платежните и отчетните процедури, режима на банковите сметки на бюджетните предприятия, управлението на касовите потоци и изготвя предложения за промени в контекста на тяхното оптимизиране и обвързване с принципите на системата на единната сметка и банковото обслужване на бюджетните предприятия.

Отдел "Държавна финансова статистика"

 • координира и изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на отчетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 • координира обобщаването на отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на бюджетните предприятия съгласно Закона за счетоводството;
 • изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси на Република България.