Финансов сектор: оценки и очаквания

Изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания" представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества. Изготвя се от дирекция „Икономическа и финансова политика". Серията включва четири тримесечни издания на български език.

?>