Приложение 3 към Доклада по изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Кратък анализ на изпълнението на програмните и ориентирани към резултатите бюджети на пилотните министерства и агенции: