Календар

 • 2018
 • СЕП
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО: ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, БРЕГОВО, ДИМОВО И РУЖИНЦИ

18.07.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ФИЛИП ПОПОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

Относно: Финансовото състояние на общините Белоградчик, Брегово, Димово и Ружинци

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОПОВ,

В отговор на поставения въпрос, прилагаме информация от годишните касови отчети за 2016 г., както и от предварителните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на общините Белоградчик, Брегово, Димово и Ружинци, представени в Министерство на финансите към 30.06.2017 г. (на месечна база) по основни раздели и параграфи на собствените приходи, разходите, взаимоотношенията с централния бюджет, трансферите, безлихвените заеми и финансирането и данни за просрочените задължения за същите периоди.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК:

 

Показатели

 (в лева)

Отчет на бюджета към 31.12.16 г. (тримесечен)

Уточнен план към 30.06.17 г. (на месечна база)

Отчет на бюджета към 30.06.17 г. (месечен)

Приходи

 

1 243 279

5 283 854

729 181

Данъчни приходи, в т.ч.:

 

423 287

576 000

133 010

 

0100 Данък върху доходите на физически лица:

12 033

23 000

6 675

 

1300 Имуществени и други местни данъци :

411 254

552 000

126 335

 

2000 Други данъци

0

1 000

0

Неданъчни приходи, от тях:

 

819 992

4 707 854

596 171

 

2400 Приходи и доходи от собственост

616 577

1 077 668

411 450

 

2700 Общински такси

298 099

660 200

193 176

 

4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3 040

2 968 182

-1 928

 

4100 Приходи от концесии

32 251

55 000

50 179

 

4500 Помощи и дарения от страната

27 279

16 180

7 955

 

4600 Помощи и дарения от чужбина

3 393

0

0

Разходи-общо, от тях:

 

5 153 354

9 940 481

2 760 090

 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 023 655

2 397 474

1 085 440

 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала

356 118

462 111

207 773

 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

452 343

579 192

257 036

 

1000 Издръжка

1 668 021

5 388 432

969 476

 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции

84 134

100 589

24 409

 

Разходи за лихви

110 073

110 000

30 159

 

4000 Стипендии

7 813

3 741

7 127

 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

34 677

47 798

16 762

 

4300 Субсидии за нефинансови предприятия

8 613

4 872

4 060

 

4500 Субсидии на организации с нестопанска цел

151 905

172 600

87 442

 

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

120

3 300

220

 

Капиталови разходи

231 682

606 559

51 186

Субсидии

3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

4 015 426

4 402 128

2 147 577

Трансфери

§61, §62, §63, §64 и §67

202 500

131 594

131 409

Заеми

§74, §75, §76, §77 и §78

799 941

-150 000

-199 248

Дефицит/Излишък

1 107 792

-272 905

48 829

Финансиране

§70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95

-1 107 792

272 905

-48 829

 

Остатък от предходен период (от §§95-01 до §§95-06)

294 333

546 447

546 447

 

Наличност в края на периода (от  §§95-07 до §§95-14)

-546 447

0

-500 052

 

СПРАВКА

за просрочените задължения на община Белоградчик към 31 декември 2016 година

                                                                                                                               /в лева/

Просрочия

Всичко

Държавни

Местни

Общо просрочени задължения в т.ч.:

5 283 514

0

5 283 514

Текущи разходи

5 283 514

0

5 283 514

Задължения по заеми

0

0

0

Капиталови разходи

0

0

0

 

СПРАВКА

за просрочените задължения на община Белоградчик към 30 юни 2017 година

                                                                                                                                  /в лева/

Просрочия

Всичко

Държавни

Местни

Общо просрочени задължения в т.ч.:

5 145 909

0

5 145 909

Текущи разходи

5 145 909

0

5 145 909

Задължения по заеми

0

0

0

Капиталови разходи

0

0

0

Общината не отчита просрочени задължения по сметките си за средства от ЕС и към двата периода.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕГОВО:

 

Показатели

 (в лева)

Отчет на бюджета към 31.12.16 г. (тримесечен)

Уточнен план към 30.06.17 г. (на месечна база)

Отчет на бюджета към 30.06.17 г. (месечен)

Приходи

 

684 367

735 517

306 194

Данъчни приходи, в т.ч.:

 

246 127

201 800

93 766

 

0100 Данък върху доходите на физически лица:

3 674

3 800

2 432

 

1300 Имуществени и други местни данъци :

242 440

198 000

91 334

 

2000 Други данъци

13

0

0

Неданъчни приходи, от тях:

 

438 240

533 717

212 428

 

2400 Приходи и доходи от собственост

87 148

114 500

10 095

 

2700 Общински такси

321 994

414 000

150 078

 

4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи

10 500

0

41 046

 

4100 Приходи от концесии

0

0

0

 

4500 Помощи и дарения от страната

5 049

3 200

3 700

 

4600 Помощи и дарения от чужбина

0

0

0

Разходи-общо, от тях:

 

5 003 873

5 061 100

2 436 524

 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 194 255

2 465 971

1 131 944

 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала

388 871

406 624

166 054

 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

511 713

604 258

257 660

 

1000 Издръжка

1 513 543

1 169 358

666 614

 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции

10 437

8 440

10 628

 

Разходи за лихви

0

0

0

 

4000 Стипендии

8 448

9 600

5 715

 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

14 987

4 694

5 254

 

4300 Субсидии за нефинансови предприятия

13 300

5 155

5 155

 

4500 Субсидии на организации с нестопанска цел

113 280

116 800

72 400

 

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 539

1 500

0

 

Капиталови разходи

232 500

268 700

115 100

Субсидии

3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

4 126 898

4 315 271

2 354 690

Трансфери

§61, §62, §63, §64 и §67

110 818

6 102

44 113

Заеми

§74, §75, §76, §77 и §78

175 575

-175 575

-173 483

Дефицит/Излишък

93 785

-179 785

94 990

Финансиране

§70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95

-93 785

179 785

-94 990

 

Остатък от предходен период (от §§95-01 до §§95-06)

86 000

169 007

169 007

 

Наличност в края на периода (от  §§95-07 до §§95-14)

-169 007

0

-265 100


 

СПРАВКА

за просрочените задължения на община Брегово към 31 декември 2016 година

                                                                                                                                               /в лева/

Просрочия

Всичко

Държавни

Местни

СЕС

Общо просрочени задължения в т.ч.:

465 953

5 114

430 297

30 542

Текущи разходи

465 953

5 114

430 297

30 542

Задължения по заеми

0

0

0

0

Капиталови разходи

0

0

0

0

 

СПРАВКА

за просрочените задължения на община Брегово към 30 юни 2017 година

                                                                                                                                                  /в лева/

Просрочия

Всичко

Държавни

Местни

СЕС

Общо просрочени задължения в т.ч.:

540 054

27 367

499 087

13 600

Текущи разходи

540 054

27 367

499 087

13 600

Задължения по заеми

0

0

0

0

Капиталови разходи

0

0

0

0

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДИМОВО:

 

Показатели

 (в лева)

Отчет на бюджета към 31.12.16 г. (тримесечен)

Уточнен план към 30.06.17 г. (на месечна база)

Отчет на бюджета към 30.06.17 г. (месечен)

Приходи

 

1 067 818

1 019 700

495 610

Данъчни приходи, в т.ч.:

 

362 707

242 000

229 263

 

0100 Данък върху доходите на физически лица:

4 843

4 000

2 696

 

1300 Имуществени и други местни данъци :

357 854

238 000

226 596

 

2000 Други данъци

10

0

-29

Неданъчни приходи, от тях: 

705 111

777 700

266 347

 

2400 Приходи и доходи от собственост

287 369

320 000

134 777

 

2700 Общински такси

338 634

286 700

147 966

 

4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи

34 985

130 000

0

 

4100 Приходи от концесии

18 173

40 000

4 758

 

4500 Помощи и дарения от страната

1 300

0

200

 

4600 Помощи и дарения от чужбина

0

0

0

Разходи-общо, от тях:

 

5 440 837

5 925 786

2 702 464

 

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 136 312

2 245 951

1 111 199

 

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала

311 028

252 824

135 287

 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

463 006

507 343

248 545

 

1000 Издръжка

1 533 633

1 556 685

858 941

 

1900 Платени данъци, такси и административни санкции

156 544

6 395

20 458

 

Разходи за лихви

1 241

5 000

103

 

4000 Стипендии

1 135

7 774

1 987

 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

3 570

7 924

4 630

 

4300 Субсидии за нефинансови предприятия

1 920

2 332

2 332

 

4500 Субсидии на организации с нестопанска цел

187 255

196 658

99 712

 

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0

0

1 897

 

Капиталови разходи

645 193

1 136 900

217 373

Субсидии

3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

4 724 896

4 272 950

2 136 965

Трансфери

§61, §62, §63, §64 и §67

200 663

0

78 354

Заеми

§74, §75, §76, §77 и §78

-12 249

0

-7 352

Дефицит/Излишък

540 291

-633 136

1 113

Финансиране

§70, §71, §72, §73, §80, §83, §85, §86, §88, §90, §91, §93 и §95