ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ РУМЕН ГЕЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БСП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

15.07.2016 г.

 

Относно: Неутвърдена годишна програма на ББР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

 

В рамките на предходната 2015 година по надлежен ред и в изпълнение на ЗББР беше разработена и приета стратегия на ББР и формираната от нея банкова група.

Междувременно настъпиха обстоятелства, чиято динамика и интензитет оказаха значително влияние върху пазарната среда и поведението на икономическите субекти, а именно:

  • Значителни турболенции в средата, в т.ч. свръхликвидност на банковия сектор, въвеждането на отрицателна лихва от страна на БНБ, продължаващото влияние върху сектора в следствие обявената несъстоятелност на КТБ, ангажименти по линия на провеждания преглед на качест­вото на активите в банковата система, усложняващи оперативната политика и стратегия на банките.
  • Възложеният на ББР мандат по повод Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и свързаните с това мероприятия по осигуряване на необходи­мото финансово обезпечаване.
  • Номиниране на ББР като промотираща национална банка по План „Юнкер".
  • Осъщественият проект по структурирането на Фонд на фондовете и дефиниране на набора от предлаганите финансови инструменти, с цел пряко влияние върху една от основните продуктови линии на групата на ББР.

Мотивирано от горното е уместно приетата от компетентните органи на банката стратегия да бъде преосмислена и доразработена в съответствие с изменените пазарни реалности.

От началото на 2015 г. дейността на групата на ББР бележи чувствително активизиране на дейността си по основните й продуктови линии, а именно:

1.                Индиректно кредитиране чрез търговските банки в подкрепа на бизнеса - за пръв път, от почти 4 години, беше лансирана нова он-лендинг програма „Напред" с обем от 150 млн. лв. и възможност за увеличаване до 300 млн. лв., и с опция за споделяне на риска. Стартирани са две нови програми за индиректно кредитиране чрез небанкови финансови посредници - земеделски кредитни кооперации (в подкрепа на земеделски производители) и лизингови компании (в подкрепа на МСП).

2.     Успешно е лансирана програма за синдикирано кредитиране съвместно с търговски банки, целяща стимулиране на тяхната кредитна активност.

3.     Организирани са и успешно са осъществени са програми за изкупуване на вземания по оперативни програми и от публични субекти.

4.     Чрез НГФ е организирана и е в действие нова програма за облекчаване на достъпа до финансиране на МСП с обем от 650 млн. лв., като за целта са сключени договори с 10 търговски банки.

5.     Чрез Микрофинансиращата институция от групата на ББР са предоставени 126 бр. микрокредити и лизинги на стойност над 8 млн. лв.

6.      Разкрити са две представителства на ББР в градовете Монтана и Враца.

Горните мерки са намерили отражение и в отчетените към края на 2015 г. много добри финансови резултати на групата на ББР, приети на Общото събрание на акционерите, проведено през м. април от настоящата година, както и в потвърдения кредитен рейтинг на банката от Агенция ФИЧ Рейтингс.

Ще приемем окончателно стратегията, макар това да не е оправдание за неизпълнението на чл. 4 от ЗББР, след окончателното приключване и обявяването на резултатите от провеждането на проверката на качеството на активите на банката и стрес тестовете, които предстоят в следващите няколко седмици.

 

                              БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

      

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация