МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 1 653,1 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ МАЙ 2017 г.

31.05.2017 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец май 2017 г. да бъде положително в размер на 1 653,1 млн. лв. (1,7 % от прогнозния БВП).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към май 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 14 693,3 млн. лв. (41,5 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 861,2 млн. лв. (6,5 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 20,1 %.   

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 13 040,2  млн. лв., което е 35,5 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 12 078,5 млн. лева. Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 363,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юни 2017 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация