ПУБЛИКУВАН Е БР. 1/2017 Г. НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИЗДАНИЕ „ИНДИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

11.05.2017 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) се повиши спрямо предходните три месеца и стойността му излезе на положителна територия. Наблюдаваното благоприятно развитие беше свързано с подобрението в цикличната позиция на икономиката, но дългосрочният компонент на ИИА също нарасна и обуслови положителната стойност на съвкупния индикатор. Възходящото развитие при цикличната позиция на българската икономика отрази започналото подобрение в икономическия цикъл на еврозоната от третото тримесечие на 2016 г. насам, което ще продължи да оказва влияние върху икономическата активност в страната и през първото полугодие на 2017 г.

Пълния текст на изданието можете да намерите тук.