Закони

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:24.08.2015
Дата на приключване:07.09.2015