ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ И УПРАВИТЕЛ ЗА Р БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА БАНКА ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ НА ОТКРИВАНЕТО НА ПЛЕНАРНИТЕ СЕСИИ

30.05.2015 г.

 

 

Уважаеми министри,

Уважаеми управители,

Уважаеми изпълнителни директори,

Дами и господа,

 

За мен е чест и удоволствие да Ви приветствам с добре дошли на редовните срещи на Холандско-белгийската група от страни в МВФ и на Холандската група в организациите от групата на Световната банка.

 

Днешните срещи се провеждат в момент на умерен оптимизъм по отношение на глобалното развитие. В действителност обаче проблемите, пред които се изправя  всяка една страна, са комплексни и разнопосочни. Шест години след началото на световната финансова криза, световната икономика постепенно се възстановява. По-ниските цени на петрола и ниските лихвени проценти са в подкрепа на икономическия растеж. Въпреки това, възстановяването на икономиките остава доста неравномерно. Налице са рискове и опасения, които изискват задълбочен анализ и постоянно наблюдение. Много от тях ни предстои да дискутираме и адресираме днес. За никого не е новина, че високите нива на частния и публичния дълг, резкият спад на инвестициите, трайната и младежката безработица, съчетана със застаряващото население в много страни представляват основна пречка за ускорен и устойчив растеж. Тази среда ограничава възможностите пред икономическото развитие, като същевременно намалява и буферите, които могат да се задействат при евентуално материализиране на рисковете.

 

По време на кризата правителствата имаха възможност да изпробват ефикасността на различни мерки на паричната и фискална политики. Не можем да отречем, че бе натрупан ценен опит, макар и срещу висока цена. Трябва да отчетем, че настоящите условия са сериозно променени, в сравнение с тези отпреди кризата. По-голямата част от загубените по време на кризата пазари и работни места няма да могат да бъдат възстановени в предходния им вид и размер. Днес, когато остротата на кризата е преминала, именно тези нови реалности трябва да мотивират политическия ангажимент за решителни структурни и институционални реформи. Бездействието лесно би ги превърнало в риск за финансовата стабилност.

 

За преодоляване на предизвикателствата са необходими споделени усилия, взаимно разбиране и обмяна на опит, както и сверяване на часовника с това дали предприеманите действия са в правилна посока и дават търсения резултат. Една от ролите на Международния валутен фонд и организациите от Групата на Световната банка е именно в това - да подкрепят международната финансова стабилност и споделения просперитет в глобален план и да служат като ценен съветник, коректив и партньор, който подпомага с необходимите и възможни мерки всяка страна по пътя й към трайно и устойчиво развитие, базирано на гарантираща стабилност разумна макроикономическа и фискална политика и ефективно използване на наличните ресурси, даващо възможност за просперитет на всички граждани.

 

Опитахме се да фокусираме целите на тези срещи именно в тази посока. Безспорно, ключово значение за съживяване на растежа и за преодоляване на финансовите ограничения пред бизнеса има стимулирането и привличането на нови инвестиции в икономиката. В този контекст инициативите за инвестиции на Европейския съюз са от ключово значение за преодоляване на тесните места, като в период на провеждане на благоразумна фискална политика те дават възможност за преодоляване на недостига от ресурси в региона за инвестиране в жизнеспособни проекти.  Ролята на Международната финансова корпорация като катализатор на инвестиции, които са концентрирани върху рентабилни, но и подкрепящи развитието частни инициативи, е в унисон с целите и темата за дневния ред за инвестиции в икономическото развитие на Европа. Като се има предвид големия брой европейски страни в рамките на групата и важността на развитията и перспективите пред този регион за глобалната икономика, считам, че акцентът на дискусиите, предвидени за първата част от деня, е актуален както за МВФ, така и за Световната банка като цяло.

 

Следобедните сесии се очаква да се концентрират върху важни аспекти на растежа, разпределението на доходите, застаряването на населението и програмите за оценка на финансовия сектор в страните-членки. Ключовата роля и значението на тези въпроси са безспорни. Икономическият растеж е в основата на просперитета на всяка страна, като нивото, натрупването, интензивността на употреба и възвращаемостта на нейния човешки капитал, материални, природни и финансови активи определят способността на населението да генерира доходи и създава благосъстояние. Разпределението на доходите и статусът на самото население, в това число тенденциите за застаряване, са ключов аспект, който влияе върху генерирането на споделен просперитет. От своя страна наличието на стабилен финансов сектор е задължително условие за работеща и ефективна икономика. В този контекст следобедните сесии ще поставят и, надявам се, ще дадат някои отговори и идеи за решения на въпроси, които са съществени както за МВФ и Световната банка, така и за всяка от страните от групата.

 

Позволете ми да поставя особен акцент и върху съвместната ни работа в рамките на групата от страни в МВФ и организациите от Групата на Световната банка. Формирането на общи за групата позиции по ключови въпроси като тези, залегнали в дневния ред на днешните срещи, е важно както за международните финансови институции, така и за отделните страни. В тази връзка бих искал да изкажа специална благодарност на изпълнителните директори г-н Снел и г-н Хеемскерк за усилията им за формиране и отстояване на ефективни позиции, защитаващи интересите на всички страни. Опитът на групата, която включва държави с различни изходни параметри и темпове на развитие, в търсенето на синергия и постигането на взаимноприемливи позиции е образец за работата на Световната банка и МВФ като цяло. Постигането на баланс и намирането на взаимноизгодни решения е от съществено значение за балансираното и устойчиво развитие на глобалната икономика. То стои в основата на целите на международните финансови институции. Като представител на България бих искал да приветствам инициативите за сътрудничество между страните в групата за обмяна на опит и изграждане на капацитет.

 

И накрая, днешният форум ми дава възможност да разкрия пред Вас очерталата се ясно от началото на настоящата година тенденция на подобряване на общия бизнес климат в България. Според последните наблюдения, налице са положителни очаквания за бъдещото развитие във всички основни сектори на икономиката, особено в секторите промишленост и строителство. Статистическите данни по краткосрочните икономически индикатори потвърждават тези очаквания, а данните за БВП за първото тримесечие на годината са доказателство за повишената икономическа активност. Налице са сигнали за спиране на дефлационните процеси. Оптимизъм будят и предварителните оценки и данните относно бюджетния баланс. Осигурената финансова стабилност е следствие от предприетите от правителството мерки за подобряване на бизнес средата, цялостно повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план и нулева толерантност към контрабандата и опитите за отклоняване на приходи от бюджета.

 

Вярвам, че в условията на политическа стабилност и икономическа предсказуемост, избраната формула за комбинация от благоприятстваща растежа фискална консолидация и структурни реформи ще ускори възстановяването на българската икономика, ще укрепи доверието на инвеститорите, ще насърчи заетостта и подобри капацитета за растеж в средносрочен и дългосрочен план. Разбира се, това беше необходимия ремарк към вътрешната ситуация в България. По-важното беше, че намерихте време да пристигнете в София - древна и красива европейска столица и се надявам настоящите срещи да осигурят възможност за провеждането на  конструктивен и ползотворен обмен на мнения и опит. Още веднъж ви благодаря, че сте тук и пожелавам ползотворна работа на форума.

 

Благодаря Ви за вниманието!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация