Изказване на министъра на финансите Пламен Орешарски по време на дискусионен форум на тема "Публично-частното партньорство в България"

29.05.2006 г.

Вашe Превъзходителство,

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да открия настоящия форум посветен на публично-частното партньорство в България. Неговото иницииране е провокирано от необходимостта от прилагане на нови форми на финансиране, изпълнение и управление на инвестиционни проекти и нуждата от представяне на насоките на държавната политика по отношение на новите аспекти на партньорство между публичния и частния сектор на местно и национално равнище.

Ние отчитаме факта, че както публичният, така и частният сектори притежават своите предимства при изпълнението на определени дейности. ПЧП проектите комбинират тези предимства. Желанието за обединяването на ресурсите и уменията в името на обща, взаимноизгодна цел е първото и задължително изискване за стартирането на едно успешно партньорство.

ПЧП е реална възможност за прилагане на по-ефективни решения за инвестиране при ограничените възможности на публичните бюджети. Чрез включването на частния сектор се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги без това да води до повишаване на бюджетните разходи. Моделът дава възможност за преодоляване на съществуващите ограничения върху консолидирания бюджет, налагани от строгата фискална политика на ЕС.

Прилагането на ПЧП не е само техническа задача, то изисква промяна в начина на мислене на администрацията и на бизнеса. Необходим е засилен диалог още на най-ранен етап на подготовка на проекта. Този диалог трябва да се основава на принципите на прозрачността, взаимното зачитане на интересите и доверие.

Бизнесът също трябва да поеме своята отговорност пред обществото. При ПЧП не става дума просто за изграждане на обект срещу договорено възнаграждение. Частният сектор получава правото и задължението да предоставя на българските граждани качествена услуга за продължителен период от време. Това изисква не само професионализъм, но и чувство за обществена отговорност.

При ПЧП рисковете по проекта се споделят между публичния и частния сектор. Това изисква и от двете страни да осъзнаят и приемат, че успехите или провалите са общи.

Механизмът на ПЧП не е непознат в България. Подобно партньорство е имало и продължава да съществува в рамките на приложимото национално законодателство, и вече е на лице определена база за възпроизвеждане на добрите примери в тази област. Предстои по-нататъшно усъвършенстване на механизма чрез отразяване на добрите практики и сегашните регулаторни режими в рамките на ЕС и на отделните държава-членки.

Ние реализираме проекти за подготовка на ПЧП, финансирани по програма ФАР. МФ получи техническа помощ от Италия за изграждане на звено, отговорно за ПЧП, Министерство на икономиката и енергетиката работи по грантова схема за развитие на ПЧП, а Министерство на държавната администрация и административната реформа има проектни модели по ПЧП за укрепване на капацитета на българската публична администрация. Със съдействието на Посолството на Великобритания, МФ направи съвместно с английски консултант проучвания за възможностите за реализиране на ПЧП в сектор транспорт.

Поради сложният процес при постигането на баланс между интересите на инвеститорите и публичния сектор в проектирането и изпълнението на ПЧП проекти, Министерство на финансите не препоръчва инициирането им без да бъдат направени необходимите предпроектни проучвания, анализи, предварителен тест и наличието на заявен интерес от страна на частния сектор.

Ние сме готови да окажем експертна помощ на всяка администрация, стига тя да се обърне към нас в най-ранния етап в процеса на вземане на решение за прилагане на ПЧП и при наличието на технико-икономически анализ. Нашата цел е да стартират пилотни проекти, да се натрупа необходимия минимален опит и да се направят анализи за възможностите и бариерите, които изникват при практическото приложение.

МФ разработи документ, наречен “Инициатива за ПЧП”, който се очаква да бъде приет от Съвета за икономическо развитие и впоследствие от Министерски съвет. В него са изложени основните принципи и цели на ПЧП. Този документ ще бъде рамката, въз основа на която партньорството ще се развива в България при пълна прозрачност и защита на обществения интерес.

Благодаря за вниманието и ви желая успешна и ползотворна работа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация