Пресинформация

Актуални публикации

Информация

30.01.2015

ЗАЩО ТРЯБВА ПРОМЯНА

Презентация, илюстриращанеобходимостта от промените в чл. 118 от Закона за данък върху добавенатастойност, в сила от 1 януари 2015 г. 

23.01.2015

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ. 118 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.

Настоящият анализ на приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр.107 от 2014 г.), в сила от 1 януари 2015 г. е изготвен с цел да се оцени влиянието и ефектите, които оказват промените върху бюджетните…

Новини

29.01.2015ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
26.01.2015МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКОФИН
26.01.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЕМИТИРА ЛЕВОВИ 3-ГОДИШНИ ДЦК ПРИ СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ДОХОДНОСТ ОТ 0,69%
24.01.2015ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ ОБЗОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
23.01.2015МФ ПУБЛИКУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КСО И ЗДФГУДПС
20.01.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПЛАСИРА УСПЕШНО ЕМИСИЯ 6-МЕСЕЧНИ ДЦК
15.01.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПОГАСИ ГЛАВНИЦАТА И ЛИХВИТЕ ПО ЕМИСИЯТА ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ, С ПАДЕЖ 15.01.2015 г.

още новини