Пресинформация

Актуални публикации

Информация

Новини

26.01.2015МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКОФИН
26.01.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЕМИТИРА ЛЕВОВИ 3-ГОДИШНИ ДЦК ПРИ СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ДОХОДНОСТ ОТ 0,69%
24.01.2015ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ ОБЗОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
23.01.2015МФ ПУБЛИКУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КСО И ЗДФГУДПС
23.01.2015АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ. 118 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 Г.
20.01.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПЛАСИРА УСПЕШНО ЕМИСИЯ 6-МЕСЕЧНИ ДЦК
15.01.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПОГАСИ ГЛАВНИЦАТА И ЛИХВИТЕ ПО ЕМИСИЯТА ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ, С ПАДЕЖ 15.01.2015 г.

още новини