form2_es 7 3.0.6645.27009 ECF6DFA035C5DB3B89BBC2FB9EB8745D TED14 2015-000000 Public Procurement Agency esender@aop.bg 00210 2018-08-28 YES YES Централен орган за покупки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София 1040 Росица Велкова-Желева - заместник министър на финансите +359 298592772 cfcu@minfin.bg +359 298592773 www.minfin.bg http://www.minfin.bg/bg/procurement
http://www.minfin.bg/bg/procurement/172 Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Георги С.Раковски № 102
София 1040 Марта Пламенова - държавен експерт в дирекция ЦВОП +359 98592777 m.doumkova@minfin.bg +359 98592773 www.minfin.bg http://www.minfin.bg/bg/procurement/172
https://sevop.minfin.bg/
<P>„Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации"</P>

Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамкови споразумения по две обособени позиции с 3(трима) изпълнители със срок на действие 18 месеца, с което да осигури доставки на копирна хартия, рециклирана и нерециклирана, за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП.

6700000 <P>"Доставка на рециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации"</P> 1

София и страната

По рамковото споразумение на ЦОП и съответно по конкретните договори на индивидуалните възложители ще бъдат извършвани доставки на рециклирана копирна хартия.

Хартията трябва да отговаря на определени екологични критерии, посочени в Обявлението.

3000000 18
<P>"Доставка на нерециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации"</P> 2

София и страната

Обособена позиция 2 обхваща доставки на нерециклирана копирна хартия.

3700000 18

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за последните три финансови години, за всяка обособена позиция.

Участникът по обособена позиция 1 следва да е реализирал минимален оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1 000 000 лв. без ДДС общо за трите последни приключили финансови години. В ЕЕДОП по обособена позиция 1 се посочва оборота по години съответно за 2015/2016/2017 г. Подава се електронно в СЕВОП чрез попълване на таблицата към въпрос в е-ЕЕДОП за об. п. 1 в Част IV, раздел Б, №2а.

Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на копирна хартия.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б №2а информация, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал.1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

Участникът по об.п.2 следва да е реализирал минимален оборот от доставки сходни с предмета на поръчката в размер на 1200000 (един милион и двеста хиляди) лева без ДДС общо за последните три приключили финансови години.В ЕЕДОП по обособена позиция 2 се посочва оборота по години съответно за 2015/ 2016/2017 г.

Електронно в СЕВОП чрез попълване на таблицата към въпрос в ЕЕДОП за об. п. 2 в Част IV, раздел Б, №2а.

При поискване от страна на Възложителя на документи чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел Б, №2а информация възложителят ще приеме документи съгласно чл.62 ал.1 от ЗОП както и хипервръзка към публични регистри където биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на копирна хартия.

Когато участникът подава оферти за двете обособени позиции, той следва да е реализирал по-големия оборот.

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания на възложителя за технически и професионални възможности:

1.По обособена позиция 1:

1.1. Предлаганата рециклирана копирна хартия да отговаря на определени екологични критерии.

1.2. Участникът да има изпълнени доставки на рециклирана копирна хартия.

2.По обособена позиция 2:

2.1. Участникът да има изпълнени доставки на нерециклирана копирна хартия.

1.1.Участникът по обособена позиция 1 следва да декларира, че предлаганата от него рециклирана копирна хартия отговаря на определени екологични критерии, посочени в Техническата спецификация към настоящата документация, а именно:

1. Рециклираната копирна хартия трябва да е произведена изцяло от възстановени хартиени влакна (включват както рециклирани влакна от отпадъци след потреблението, така и рециклирани преди потреблението влакна - от фабрики за хартия, познати още като технологичен отпадък).

2. Рециклираната копирна хартия трябва да е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен хлор (ECF).

В ЕЕДОП по об.п.1 в Част IV, раздел В, точка 12 и в СЕВОП в т.1.3. в секцията Документи за подбор в общата част на офертата участникът декларира, че предлаганата от него рециклирана хартия отговаря на eкологичните критерии посочени от Възложителя в техническата спецификация, като посочва сертификат за наличие на екомаркировка тип І (знак за екомаркировка на базата на множество критерии) на продукта (напр.: EU EcoLabel, Blue Angel и др.) или посочва техническа документация на производителя, писмо от производител или друг документ с който да докаже наличието на сертификат за екомаркировка или еквивалент по отношение на предлаганата от него рециклирана копирна хартия.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 12 на ЕЕДОП информация, възложителят ще приеме: копие на сертификат за екологична маркировка, или на техническа спецификация на продукта от производителя на хартията или друг еквивалентен документ, от който е видно че предлаганата рециклирана копирна хартия отговаря на посочените от възложителя екологични критерии.

1.2.Участникът по об.п.1 следва да е изпълнил доставки на рециклирана копирна хартия с обем съответстващ минимум на 50 000 опаковки в размер от 500 листа рециклирана копирна хартия, формат А3/А4, общо за последните 3 години от подаване на офертата.Информацията се подава електронно в СЕВОП чрез попълване на ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б.Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на рециклирана копирна/ксерографска хартия.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър.

2.Участникът по об.п.2 следва да е изпълнил доставки на нерециклирана копирна хартия с обем съответстващ минимум на 50 000 опаковки нерециклирана коп.хартия в размер от 500 листа , формат А3/А4, общо за последните 3 години от подаване на офертата.Информацията се подава електронно в СЕВОП чрез попълване на ЕЕДОП, в Част IV, раздел В, т. 1б.

Под доставки сходни с предмета на поръчката да се разбира доставки на нерециклирана копирна/ксерографска хартия.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в Част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

Когато участникът е обединение, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението представя ЕЕДОП. ЕЕДОП по група въпроси от таблицата „1. Икономическо и финансово състояние“ по 2-те обособени позиции и „2. Технически способности“ по 2-те обособени позиции, се попълва от участника/участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. ЕЕДОП се подписва от всяко от лицата по чл.54 ал.2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванията за икон. и фин. състояниe и за техн.способности се доказват от обединението като цяло.

3 2018-10-03 23:59 4 2018-10-04 10:30

Електронно в СЕВОП

Електронно в СЕВОП.

Възложителят ще отстрани участник чиято ценова оферта надвишава обявената прогнозна стойност по съответната обособена позиция.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.107 от ЗОП, по чл.55, ал.1 т.1-3 от ЗОП, по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 +359 29884070 [email protected] +359 29807315 http://www.cpc.bg

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

2018-08-28