Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Календар

Писмен отговор на въпрос относно: Декларираните суми към НАП по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

10.01.2020 г.

Писмен отговор на въпрос от г-н Явор Божанков – народен представител от ПГ „БСП за България“  относно: Декларирани към Национална агенция за приходите (НАП) суми в справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходите по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ от продажба или замяна на движимо имущество, предавано по реда на Закона за управление на отпадъците

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖАНКОВ,    

            В отговор на Ваше запитване с изх. № 954-06-1052/13.12.2019 г. относно размера на сумите, декларирани към НАП в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, и по-конкретно посочените в код 818, касаещ доходите от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ, както и данните, посочени в код 23 „Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците“, Ви предоставяме информация за посочения от Вас период, поотделно по години, както следва:

            В посочената по-долу таблица са представени данните за периода 2012-2018 година за кодове „23“ - за 2012 г., „318“ - за 2013 г. и „818“ - за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, свързани с „Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците по чл. 38, ал.10 от ЗДДФЛ“.

 (в лева)

Година

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Декларирани доходи

226 643 231

201 975 131

153 821 179

40 432 441

32 280 915

46 435 494

50 346 519

Видно от посочените данни в таблицата се наблюдава значителен спад в декларираните доходи в справката по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ за периода 2015-2018 г., което е в резултат на предприети законови мерки и контролни действия, а именно:

  1. Изготвен анализ и извършени контролни действия от Националната агенция за приходите

От извършен анализ на данните за 22 броя задължени лица, търговци на отпадъци, декларирали най-големи суми от изкупуване на отпадъци в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ в периода 2012-2014 г. e установeно:

  • 14 лица са прекратили регистрацията си по ЗДДС в периода 2014-2015 г.;
  • 1 лице е преустановило дейност;
  • 7 лица са отчитали продажби, но се наблюдава спад на продажбите на скрап.

На всички лица за горепосочения период са извършени контролни действия.

Следва да се отбележи, че на всички дерегистрирани по ЗДДС лица са извършени и ревизии по ЗДДФЛ, като ревизиите са приключили с установени в големи размери дължими данъци, което се дължи на факта, че тези лица са декларирали изплатени суми на физически лица в справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, но същите не са подавали декларации по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ в качеството си на платци на доходи за дължимия данък, удържан съгласно чл.38, ал. 10 от ЗДДФЛ.

Едновременно с това при ревизиите е установено че повечето от дружествата не са извършвали реална икономическа дейност, тъй като не са разполагали с необходимата материална и кадрова обезпеченост за извършване на този вид дейност.

При анализа на дружествата, извършващи реално дейност по изкупуване на отпадъци от метали (тези които разполагат с материална и кадрова обезпеченост), се наблюдава намаляване на приходите в периода след 2014 г.

  1. Нов Закон за управление на отпадъците

През 2012 г. е приет нов Закон за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г.) с който са въведени изискванията на европейски директиви по отношение на тази дейност.

Новият закон предвижда търговска дейност с определени елементи, вещи и части от съоръжения с произход черни и цветни метали, които до приемането на закона често са били предмет на кражби с цел предаване като отпадъци, да се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор (чл.39, ал.1 от ЗУО). Такива са отпадъците от кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях.

Също така е въведен нов, по-строг разрешителен режим за лицата, извършващи търговия с отпадъци от черни и цветни метали, включващ задължително предоставяне на банкова гаранция и по-високи санкции за нарушаване на разпоредбите на закона.

Физическите лица могат да предават отпадъци от черни и цветни метали от битов характер на определените от закона лица при предоставяне на декларация за произход (чл.39, ал.2 от ЗУО).

Едновременно с това, съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗУО (в сила от 14.07.2014 г.) разплащанията по сделки с отпадъци от черни и цветни метали се извършва само по безкасов път. Съгласно ал.5 на същия член, изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с отпадъци от черни и цветни метали не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Въведените мерки и ограничения в ЗУО за предаване на отпадъци от физически лица, чиято цел е била намаляване на кражбите на метални предмети и отпадъци и предаването на отпадъци с неясен произход, както и въведеното задължение през 2014 г. за разплащане по сделките с отпадъци с черни и цветни метали да се извършва само по безкасов път, създаващо надеждна одитна следа, обясняват намалението в оборотите на получените от данъчно задължените лица - търговци с черни и цветни метали доставки на отпадъци от физически лица, както и на декларираните доходи.

В заключение може да се отбележи, че от една страна извършените ефективни контролни действия от НАП по отношение на търговците  с отпадъци от черни и цветни метали, а от друга страна въведените законовите мерки в ЗУО са предпоставка за ограничаване на възможностите за деклариране на фиктивни обороти, разходи и доходи и неплащане на данъци, както и за подобряване на цялостния контрол върху дейностите с отпадъци от черни и цветни метали.  

                                                                                                                                  

М И Н И С Т Ъ Р:            

                            Владислав Горанов

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация