Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на бюджета

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В КАЛЕНДАРА ВЛЯВО

 

С Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г., изм. с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2017 г., е приета Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).

Информацията за съответния ден съдържа данни за следните плащания:

 

 1. Плащания чрез СЕБРА
 • Плащания от левови бюджетни сметки в Българска народна банка на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и на държавните висши училища;
 • Плащания от левови сметки в Българска народна банка за средствата от Европейския съюз (вкл. националното съфинансиране) на Националния фонд към министъра на финансите, на Държавен фонд “Земеделие” и други сметки за средствата от Европейския съюз по чл. 142, ал. 2 от Закона за публичните финанси;
 • Плащания на включените в СЕБРА други бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
 • Предоставени трансфери/субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините:
 • обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
 • трансфери за местни дейности;
 • целева субсидия за капиталови разходи;
 • други целеви разходи, включително за местни дейности;
 • временни безлихвени заеми.

 

 1. Други извършени плащания
  • Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия, капиталови трансфери за нефинансови предприятия и юридически лица с нестопанска цел;
  • Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници);
  • Вноска в общия бюджет на ЕС;
  • Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания и др.

 

В информацията не се включват:

 

- плащания от валутни сметки на бюджетните организации и сметки, открити за обслужване на средства по международни програми и споразумения, при наличие на изрично изискване за отделна банкова сметка в съответните договори и регламенти на ЕС;

- плащания по схемата за централизирано разплащане на осигурителни вноски по реда на чл. 159 от Закона за публичните финанси;

- операции, които подлежат на включване в отчетите за изпълнение на съответния бюджет или сметките за средства от Европейския съюз, които се приравняват на касов поток в съответствие с изискванията за отчетността на бюджетните организации на касова основа съгласно т. 7.4 от ДДС 20/2004 г. (финансов лизинг и др.).

Посочените операции представляват незначителен по обем ресурс.

 

 

Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

 

Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица и за управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

СЕБРА е основен компонент на бюджетната реформа и в частност на реформата в платежната система за бюджетния сектор, чрез която се постигат следните основни цели:

 • усъвършенстване на бюджетните плащания и рационализиране на платежния процес чрез централизиране на паричния ресурс в лева в Българска народна банка и децентрализирано управление и контрол на плащанията на отделните системи, чрез съответния първостепенен разпоредител с бюджет;
 • осъществяване на агрегиран контрол и управление на плащанията чрез залагане на общ лимит за плащания на съответните разпоредители с бюджет, с оглед осигуряване на ритмичност при финансирането на държавните разходи.

Постигнати резултати:

 • модернизация, опростяване и рационализиране на касовото управление и изпълнението на бюджета;
 • подобряване ефективността при управлението на бюджетните ресурси;
 • ограничаване на разплащанията в брой в максимална степен;
 • повишаване на фискалната прозрачност;
 • подобряване на фискалната дисциплина.

 

Код за вид плащане в СЕБРА

 

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на агрегирания контрол и управление на касовите потоци в следните основни направления:

 • плащания за персонал;
 • плащания за текуща издръжка;
 • плащания за капиталови разходи;
 • трансфери за други бюджети;
 • плащания в частта на финансирането;
 • служебни банкови операции.

 

                          Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА

 

Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане

Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала

Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала

Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

Код 10 - Издръжка

Код 18 - Други разходи

Код 20 - Разходи за лихви

Код 30 - Текущи субсидии за предприятия

Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства

Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

Код 70 - Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ

Код 80 - Погашения по банкови заеми

Код 88 - Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане

Код 89 - Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.

Код 90 - Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи

Код 91 - Теглене на левове в брой

Код 92 - Закупуване на валута в брой

Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод

Код 94 - Откриване на акредитив

Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ

Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи

Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити

От Код 98 до Код 99 – Служебни операции в БНБ

 

 

Първостепенна система в СЕБРА

 

Първостепенната система е първото ниво в йерархичната структура на СЕБРА.

Всеки първостепенен разпоредител с бюджет, заедно с неговите подчинени структури от второ и трето ниво (ако има такива) образува система на първостепенен разпоредител или т.нар. „първостепенна система”.

Всеки второстепенен разпоредител, който заедно с всички негови подчинени от трето ниво (ако има такива) образува система на второстепенен разпоредител или т. нар. „второстепенна система”. По оторизация от първостепенен разпоредител, второстепенен разпоредител (т.нар.''оторизиран второстепенен разпоредител'') може да поеме правата по обработка на заявките за плащане на третостепененните разпоредители от своята система (т. нар.''оторизирана второстепенна система'').

За целите на наблюдението и управлението на плащанията в СЕБРА има случаи, в които понятието „първостепенна система” не съвпада изцяло с понятието „първостепенен разпоредител с бюджет”, тъй като със статут на първостепенна система в СЕБРА са дефинирани отделни структури и/или конкретни плащания. Така например обособени първостепенни системи са: Българската академия на науките, държавните висши училища, както и плащанията на Националния фонд и др.

Плащанията в СЕБРА се извършват от бюджетните организации чрез йерархически структурирани десетразрядни кодове, определяни от Министерство на финансите. Първостепенната система се идентифицира с първите три разряда от съответния десетразряден код. Например, Министерство на образованието и науката, като първостепенна система в СЕБРА, се идентифицира по следния начин: 017 *** *** * . Второстепенната система в СЕБРА се обозначава от първия до шестия разряд на кода, а конкретният бюджетен разпоредител еднозначно се идентифицира с пълния десетразряден код .

Подробна информация относно технологията на извършване на плащанията в СЕБРА се съдържа в Указание на Българска народна банка и Министерство на финансите за обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация