ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ КАДИЕВ - НЕЗАВИСИМ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

01.04.2016 г.

Относно: Предприети действия след доклада на Аликс Партнърс за събиране на активите на КТБ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,   
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИЕВ,

Според предоставената ми от синдиците информация, чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките, окончателният доклад е получен на 7 декември 2015 г., но предоставянето на препоръки от страна на Аликс Партнърс на практика е започнало още по време на изготвянето на доклада с цел предприемането на своевременни действия. Изготвен е план за действие за изпълнение на направените препоръки, който е съобразен с компетентната юрисдикция предвид местонахождението на крайните активи, тяхната оценка, вероятността за възстановяване им и очакваните разходи за възстановяването им. Извън доклада, от Аликс Партнърс предоставя и ad hoc препоръки на синдиците на КТБ (н.), участват във воденото на преговори, включително и с международен аспект. Към настоящия момент, в съответствие с плана за действие, синдикът и ангажираните адвокатски кантори водят съдебни дела в различните юрисдикции.

От края на миналата година досега са оспорени 287 броя изявления за прихващане в размер на над 303 млн. лева, като продължава подготовката на искове за оспорване на всички прихващания в рамките на законовия срок. Предприети са и действия по обезпечаване на вземанията на КТБ (н.) и попълване масата на несъстоятелността на базата на препоръки от доклада и плана за действие.

Основната част от активите на банката, както и седалището на нелоялните длъжници на банката, са на територията на Република България, поради което голямата част от делата се водят пред българските съдилища. Производството е състезателно  и протича в няколко съдебни заседания и на три инстанции. Ефектът от всички стъпки, които са предприети въз основа на плана за действие съобразно действащото законодателство, е функция от решенията на съдилищата в съответните юрисдикции и основно на съдилищата в Република България. В този смисъл, резултати по водените съдебни дела могат да се очакват в един бъдещ период от време.

Дали е наета фирма да събере активите на банката - Законът за банковата несъстоятелност изисква разследващата компания да проследи и да препоръча действия на синдика, насочени към събиране на активите на банката, а не да предприема действия по събирането им. Действия по попълване на масата на несъстоятелността на банката могат да се предприемат от синдика или от кредитор на банката, чрез образуване на съответните съдебни производства. Съгласно информацията от синдиците, с оглед на юрисдикцията, където са открити крайни активи и вероятността за възстановяването им, са наети български и чуждестранни правни кантори, специализирани в съответната материя и практикуващи на територията на съответните държави.

В отговор на третия Ви въпрос каква сума е реалистично да бъде възстановена на българската държава от предприетите за това действия искам да припомня, че българската държава е предоставила заем на ФГВБ с цел покриване на недостига за изплащане на гарантираните влогове в КТБ (н.). Общата сума на усвоените средства по Договора за заем е 1,675 млрд. лева. Цялата усвоена сума е използвана за изплащане на гарантирани влогове в КТБ АД. До момента Фондът изпълнява стриктно ангажиментите си по договора за заем и очакваме да възстанови на 100 % усвоените средства, заедно с договорените лихви. Що се отнася до средствата по сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации в КТБ (н.), те са 100 % обезпечени чрез блокиране на държавни ценни книжа съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Блокирането на ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация