ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ СЛАВИ БИНЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ

26.02.2016 г.

Относно: Държавен дълг на Република България и прозрачността във финансовата и дълговата политика

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БИНЕВ,

Заемната политика на правителството се провежда в съответствие с планираните средносрочни фискални цели, Стратегията за управление на държавния дълг и дълговите ограничения, заложени в Закона за държавния бюджет за съответната година. В контекста на необходимостта от осигуряване на дългови източници за финансиране на бюджетните дефицити, рефинансиране на дълга в обращение и поддържане стабилността на фискалния резерв, през 2015 г. Република България стартира Глобална средносрочна програма за издаване на облигации на международните капиталови пазари, благодарение на която се осигури значителна гъвкавост при предлагането на държавни ценни книжа чрез многократни траншове и с различни параметри. Осъществената на 13 ноември 2015 г. трансакция по преотваряне на емисия 20-годишни еврооблигации от типа частно пласиране на дълг е стандартен инструмент в практиката и не представлява прецедент при използваните различни техники за управление на държавния дълг. Постигнатата доходност и съответно цена са пазарни, което налага извода, че потенциалните ефекти от предприетата операция не ощетяват бюджета. В подкрепа на казаното е и фактът, че доходността по преотварянето е съпоставима с емитираните в края на месец октомври 2015 г. 20-годишни еврооблигации от Румъния, която за разлика от България, притежава изцяло инвестиционен клас кредитен рейтинг.

В обобщение, резултатите от провежданата от страна на Република България дългова политика в никакъв случай не говорят за загуба на доверие от страна на инвеститорите, а точно обратното. Към днешна дата България остава една от страните членки на ЕС с най-ниско ниво на съотношението консолидиран дълг на сектор „Държавно управление" към БВП (пред нас по този показател са само Естония и Люксембург) и продължава да се финансира от местния и международните пазари при благоприятни условия.

По отношение на данъчната политика на правителството бих добавил, че тя е изцяло ориентирана към създаване на макроикономическа и бюджетна стабилност. Основните приоритети са намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите, стимулиране на инвестиционната активност и заетостта и повишаване на бюджетните приходи и ефективна превенция и борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. Данъчната политика е съобразена и с изискванията на правото на Европейския съюз и международните договори, страна по които е Република България. По отношение на данъчните ставки политиката е за запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост, и повишаване на данъчните ставки за определени категории акцизни стоки, съобразно най-ниските заложени изискванията на европейското данъчно законодателство.

Показваме доста прилични стандарти за публичност и информираност. Информацията за ежемесечното изпълнение на КФП бихте могли да намери за всеки един период на Интернет страницата на МФ. На тези, които се интересуват от публични финанси, считам, че е дадена достатъчно информация, за да могат да направят своите оценки. 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация