ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ ОТ ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БСП ЛБ И ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ И МАРТИН ДИМИТРОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

26.02.2016 г.

Относно: Заем, отпуснат на ФГВБ за изплащане на гарантираните влогове в КТБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БОЙЧЕВ, Г-Н СЛАВОВ И Г-Н ДИМИТРОВ,

Общата сума на усвоените средства по Договора за заем между Република България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, подписан на 03.12.2014 г., е 1 675 000 000,00 лева. Средствата са усвоени на траншове в периода декември 2014 г. - март 2015 г. и са използвани за изплащане на гарантираните влогове в КТБ. Съгласно условията на договора, лихвените плащания се извършват веднъж годишно - на 15 април. Първото лихвено плащане е извършено на 15.04.2015 г. и е в размер на 16 574 554,80 лева. Следващото лихвено плащане от страна на Фонда следва да бъде извършено на 15.04.2016 г. Съгласно Договора за заем, погасяване на главницата следва да се извърши еднократно на падежа 15.04.2020 г., като Договорът предвижда възможност и за частично или пълно предсрочно погасяване на заема по всяко време на неговото действие.

По отношение на действията на Фонда в процеса по банкова несъстоятелност на КТБ, включително и с цел погасяване на заема, следва да имате предвид, че Фондът упражнява своите правомощия в зависимост от етапа, на който се намира производството по несъстоятелност. В тази връзка се осъществява постоянен контрол на ежедневна база върху законосъобразното и целесъобразно изпълнение на правомощията на синдика, регламентирани в Закона за банковата несъстоятелност. За тази и следващите фази от развитието на процеса по банковата несъстоятелност на КТБ всеки може да се информира за постигнатите резултати от ежеседмичните отчети на синдика, публикувани на уебсайта на Фонда.

На 16.02.2016 г. изтече срокът за оспорване пред съда по несъстоятелността на решенията на синдиците, а процесът по осребряване на имуществото на банката все още не е започнал. Всяко лице, направило възражения срещу списъка на приетите вземания, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика. Съдът по несъстоятелността следва да се произнесе по направените възражения в законоустановения срок от получаването им. Едва след това може да се изготви частична сметка за разпределение по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност и да се извърши задължително разпределение, когато в масата на несъстоятелността се набере сума, надвишаваща 10% от общия размер на вземанията на поредния ред кредитори.

Към настоящия момент събраната сума е достатъчна (над 10%), но не е изготвена сметка за разпределение, поради неизчерпване на предвидения в закона  ред за оспорване на списъка на приетите вземания и няма влязло в сила решението на съда по несъстоятелността за одобряване на списъка на приетите вземания.

Бих искал да обърна внимание върху факта, че погасяването на заема към държавата не е обвързано само с получените средства от разпределението на осребреното имущество на КТБ (н). Фондът разполага и с други източници за набиране на средства, които са посочени в закона.

В допълнение ще ви информирам, че са предприети действия и в много напреднал етап са преговорите за издаване на държавна гаранция за ФГВБ, с което той да си осигури външно финансиране от международни финансови институции в размер на около 600 млн. евро, дотук са договорени предварително. Като минат ратификационните процеси и завършат преговорите с банките, този ресурс също ще се влее в Фонда и може да послужи като източник за поддържане на ликвидност или за погасяване на задълженията към държавата, по преценка, която ще бъда направена по целесъобразност. 

Категорично заявявам, че заемът на Фонда към държавата ще бъде върнат, независимо от кой източник.

Въпросът каква част от имуществото, отклонено от патримониума на КТБ - откраднато, похабено, ще може да бъде възстановено. През февруари 2015 г. със съвместните усилия и подкрепено от всичките парламентарно представени партии променихме законодателството така че да се създадат максимални възможности да бъдат атакувани сделки, които са съставени и сключени единствено с цел да се прекъсне връзката между активите на банката и закупените с отпуснатите кредити активи.

От края на миналата година и първите месеци на 2016 г. са входирани в СГС стотици искови молби за обявяване за нищожни на прихващания, които са имали за цел увреждане масата на несъстоятелността, даваща предимство на едни кредитори пред други. Има реализирани запори и обявени огромен брой дела за несъстоятелност на длъжници на банката.

За съжаление, голяма част от средствата по времето, по което банката е управлявана извън добрите практики и стандарти, са изразходвани още на този етап - на етапа, на които са се случвали отпусканията на необезпечени кредити. Затова и коментарите какъв ще бъде потенциалният размер на възстановяване са обичайно умерено песимистични.

Скоро ще Ви предоставя писмен отговор на зададен от Вас писмен въпрос по отношение на това какъв е обхватът на договора между „АликсПартнърс" и КТБ (н). Мога да ви уверя, че той е доста повече от това, което предписва законът като обхват, доста повече от това, което в ЗБН написахме като препоръка за обхват на разследването.

Не пестим нито време, нито средства, за да водим тежките и сложни съдебни дела, които са обвързани с възстановяването на имуществото на банката. Сами разбирате правната сложност на процесите и големия материален интерес, както и големия брой дела, които трябва да се водят за връщане на средствата в масата на несъстоятелността. Години наред хора са работили на обратно. Интелигентни, разумни хора, но злонамерени, са работили срещу интересите на КТБ и са сключвали много сделки с една единствена цел - да не можем да съберем и да възстановим парите.   

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация