ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ И ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

06.11.2015 г.

Относно: Нотификация пред ЕК за въвеждането на измервателни уреди съгласно промените в ЗАДС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

Директива 98/34/EО предвижда система за нотифициране, която позволява на държавите членки и на Комисията да проверяват съответствието на нотифицираните проекти на законодателство със законодателството на ЕС и включва два етапа:

1. Нотифициране на проекта на нормативен акт, въвеждащ изисквания, които представляват технически регламент по смисъла на  директивата;

2. Промяна на техническия регламент в случай на несъответствие с правото на ЕС.                                

В конкретния случай приетите в края на 2014 г. промени в Закона за акцизите и данъчните складове, по отношение на средствата за измерване и контрол, представляват технически регламент и същите следва да бъдат нотифицирани преди приемането им. Процедурата по нотификация е специфична и се отличава от стандартната нотификационна процедура пред Европейската комисия, тъй като изисква взаимно признаване на техническите регламенти от всички държави-членки. Министерството на финансите е попълнило формуляра за нотификация, изпратен от Министерството на икономиката, като в него подробно са описани  средствата за измерване и контрол, които представляват сложни системи, включващи уреди за измерване и разработване на софтуер. Подобни системи не са стандартизирани нито на ниво ЕС, нито на национално ниво и е необходимо те да бъдат подробно описани, за да се даде възможност на Европейската комисия и държавите членки да оценят влиянието им върху стопанските субекти на територията на Европейския съюз. Искам да припомня, че на проведеното в началото на месец декември 2014 г. заседание на Комисията по бюджет и финанси в хода на приемането на второ гласуване на законовите разпоредби в ЗАДС е констатирана необходимост преди изпращането на нотификацията да се направи широка обществена дискусия със всички заинтересовани страни, каквато тече многократно в рамките на МФ, включително и с народни представители, разбира се, не е Ваша работа да вършите работата на администрацията на изпълнителната власт.

Проблем пред нас, обаче, за да можем окончателно да финализираме нотификацията, идва чисто обективно от това, че директивата, по която досега процедирахме за въвеждането на техническия регламент, е отменена в началото на октомври 2015 г. Тепърва с Министерството на икономиката провеждаме консултации за новия механизъм за нотифициране на тази процедура.Съгласен съм с Вас, че доста се забавихме в това отношение, но трябва да приемем обективно, че в случая говорим за въвеждането на технически средства, които ще трябва да бъдат приети и да се прилагат на територията на целия ЕС и отмяната на директивата значително затрудни нашата работа.                                  

БЛАГОДАРЯ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация