ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ и ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

25.09.2015 г.

Относно: Напредъка по оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ, увреждащи интересите на вложителите и кредиторите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМ
И ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

За съжаление, голяма част от липсващото в КТБ е липсвало и преди да стартира процесът по несъстоятелност, т.е. голяма част от средствата, по мое убеждение, са похабени вътре, но работим върху това.

За периода от предходния ваш въпрос от края на месец май досега продължават активните действия, като сега можем да докладваме за 156 атакувани изявления за прихващане, чийто материален интерес възлиза на 185 817 433 лева. Всички оспорени прихващания са предмет на общо 25 висящи искови производства в Софийски градски съд. Съдебните производства са в сравнително начален етап, като по някои от делата са връчени отговорите на исковите молби и в срока по ГПК са подадени допълнителни искови молби от синдика на банката, а по други тези процесуални действия предстоят. По две от делата са получени призовки за първо съдебно заседание по тях.

Анализът на прихващанията, които подлежат на отмяна, продължава и в момента, като в рамките на следващия месец се предвижда подаването на поне още пет иска за атакуване на прихващания на стойност над 70 млн. лева.

При преценката за общия брой на заведените отменителни искове срещу прихващания следва да бъде отчетено, че се отнася за дела, които представляват фактическа и правна сложност и по които липсва съдебна практика досега.

Обезпечителни действия, във връзка с частта от кредитния портфейл на банката, която е била предмет на прихващане от страна на кредитополучатели на банката:

  • По отношение на договори за банков кредит, по които има отправени изявления за прихващане, не се предприемат действия за заличаване на обезпеченията. По този начин се осигурява възможност след уважаване на отменителния иск с влязло в сила съдебно решение да се предприемат принудителни действия по събиране на кредита, предмет на отмененото прихващане, като се ползват учредените по договора и незаличени обезпечения;
  • Започнати са съдебни производства за атакуване по исков ред на действия по заличаване на обезпечения по кредити, погасени чрез прихващане, които действия са извършени в периода преди встъпването в длъжност на временния синдик.

В изпълнение на правомощията на синдиците, съгласно Закона за банковата несъстоятелност, са предприети действия по опазване и попълване на масата на несъстоятелността на КТБ, които, в частта относно кредитния портфейл на банката, се изразяват най-вече в принудителни действия по събиране на вземания и отмяна на действия и сделки, извършени от длъжници на банката.

Ще цитирам няколко числа, които после ще ви предоставя на вашето внимание като конкретни данни, за да не отнемам времето на целия парламент. Ще ви цитирам Таблица относно предприетите мерки срещу длъжници на банката и размера на вземанията - част от кредитния портфейл на банката, за които се отнасят мерките:

Вид производство

Материален интерес (в лева)

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона да особените залози

200 336 150

Производства по несъстоятелност

2 894 924 620

Заповедни производства по реда на чл.417 от ГПК

1 472 653 121

Издадени изпълнителни листове и заповеди за незабавно изпълнение

609 701 311

Образувани изпълнителни производства

554 569 040

Искови производства по осъдителни искове срещу длъжници/солидарно отговорни лица

211 120 000

Обезпечителни производства срещу длъжници на банката и/или поръчители и/или солидарно отговорни лица

292 120 000

Отменителни искове срещу действия и сделки на длъжници на банката*

117 991 362

Искове срещу бивши администратори на банката

18 417 368

Искове по чл.60а от ЗБН за връщане на имущество с произход от банката 

12 428 644

Друг вид съдебни производства (установителни искове по чл.422 от ГПК; производства по оспорване от длъжника на разпореждането за незабавно изпълнение и по спиране на изпълнението по чл.419 и чл.420 от ГПК и др.)

10 917 371


 

*Исковете по чл.59 също имат характер на отменителни, но те са посочени в т.I от настоящото изложение.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация