Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Николай Тишев – народен представител от ПГ „БСП за България“, относно финансово подпомагане на общините в България

02.10.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИШЕВ,

Вече навлязохме в последното тримесечие на настоящата бюджетна година, която в голямата си част се очаква да премине в условия на  пандемична обстановка. Развитието на пандемията от коронавирус наложи през годината правителството да преподреди своите приоритети, като насочи усилията си към извършването на законодателни промени, с цел ограничаване и преодоляване на последствията от нея. Бяха предприети и осъществени редица спешни мерки за подобряване на бизнес средата, от една страна, и подпомагане на засегнатите от вируса граждани, от друга страна.

Както е известно, правителството разработи и бяха одобрени от народните представители няколко законови разпоредби, с които да се подпомогнат усилията на местните власти за финансиране на разходите за изпълнение на набелязаните противоепидемични мерки. Като например - за сметка на предоставените до 20 януари 2020 г. трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и до 30 на сто от натрупаните от общините средства за отчисления по Закона за управление на отпадъците да могат да бъдат пренасочвани средства за противодействие на последиците от кризата.

С §38 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето беше одобрена разпоредба, съгласно която министърът на финансите до края на 2020 г. има възможност да отпуска безлихвени заеми на общини за изпълнението на противоепидемични мерки на територията на общината или при временни касови разриви по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци спрямо същия период на 2019 г. за сметка на централния бюджет със срок на възстановяване не по-дълъг от края на 2021 година. За Ваша информация - разликата между плащанията по начислените задължения за текущата година на посочените два данъка и таксата към последния отчетен период /31 август/ и плащанията по същите показатели към същия период на 2019 г. е положителна на национално ниво. Това означава, че голяма част от общините са успели да наваксат изоставането вследствие на различни обстоятелства, породени от пандемията, поради което заеми на основание тази законова разпоредба не са отпуснати.

С ПМС № 176 от 31.07.2020 г. на общините се предоставиха допълнително 24,6 млн. лв. във връзка с пакета от нови социално икономически мерки на правителството през 2020 г. за увеличение на стандартите от 1 август за делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ размери на възнагражденията, както и на стандартите в социалната сфера за увеличение на разходите за персонал.

С постановления на Министерския съвет се предоставиха допълнително 136,3 млн. лв. за редица обекти на социалната и техническата инфраструктура на общините за подобряване на качеството на живот.

През тази година Министерството на финансите отпусна безлихвени заеми на общини общо в размер на 18,8 млн. лв. по реда на Закона за публичните финанси, от които 10,3 млн. лв. във връзка с временни касови разриви по бюджетите им и 8,5 млн. лв. за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини с финансови затруднения.

Независимо, че някои от общинските делегирани дейности в периода на извънредното положение не функционираха на пълен капацитет, Министерството на финансите продължи да осигурява трансферите за текущо финансиране на делегираните от държавата дейности, съобразно предвидените срокове със закона за държавния бюджет за 2020 г., за да бъдат гарантирани възнагражденията на заетите в тях лица.

Пандемията COVID-19 постави всички лечебни заведения, вкл. и общинските пред сериозни предизвикателства, в т.ч. и финансови. С оглед подпомагане на лечебните заведения правителството прие две постановления.

С ПМС № 173 от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2020 г. са осигурени допълнително 6 млн. лв. за лечебните заведения в отдалечени и труднодостъпни райони (72 общински болници). Общо в годишен план финансовите средства за тази категория общински болници са в размер на 36,7 млн. лв.

С промяната на Наредба 3/2019 г. на МЗ се увеличава с 10 % заплащането на част от дейностите по наредбата за болниците в отдалечени и труднодостъпни райони, които са основно общински. В тази връзка с ПМС № 198 от 06.08.2020 г. правителството одобри допълнително 9,6 млн. лв. по бюджета на МЗ за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за извършване на медицинска дейност при разпространение на заразна болест,  в т.ч. и на COVID-19. В обхвата на новата дейност попадат 11 общински лечебни заведения със съществуваща структура по инфекциозни болести. По предварителни разчети, средствата, които ще се предоставят на годишна база за тази дейност на общинските ЛЗ са в размер на около 2,3 млн. лв., а за периода от август до декември 2020 г. около 1 млн. лева.

Допълнително, МЗ в изпълнение на проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” е сключило договори за финансиране на допълнителни възнаграждения за медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан Коронавирус с 41 общински лечебни заведения за болнична помощ. За периода от месец март до месец август 2020 г. са изплатени на персонала от общински лечебни заведения за болнична помощ, брутни допълнителни възнаграждения, включително и осигуровки за сметка на работодател – това са 1000-та лева нетно възнаграждение и на общините са предоставени 10,2 млн. лв.

Ще бъдат предоставени допълнителни средства за общинските училища за дезинфектанти и за финансиране на дейности свързани с противоепидемичните мерки.

Оценката за възможностите за допълнително финансово подпомагане на общините за оставащото време до края на годината зависи в голяма степен от отчета за изпълнение на основните бюджетни показатели за деветмесечието, на базата на който ще бъде изготвен и анализ за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2020 година. Тези разчети ще бъдат готови в края на този месец и тогава ще мога да ви запозная с конкретните възможности за подкрепа на общините. До момента постъпилите искания в Министерството на финансите са за над 600 млн. лв.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация