Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Николай Цонков и Антон Кутев – народни представители от ПГ на „БСП за България“ относно планирани и изпълнени политики чрез бюджета

17.01.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КУТЕВ,

 

Законът за държавния бюджет действително може да се определи като важен закон, който приема Народното събрание, защото чрез него се осигурява финансирането на основните политики и приоритети на правителството, както и изпълнение на вменените чрез законодателството задължения на органите на държавна власт да предоставят публични услуги за гражданите и бизнеса.

Ако разгледаме разходните политики по консолидираната фискална програма за 2019 г., които са подробно мотивирани и придружени със съответните разчети и ефекти в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., можем да изведем няколко основни приоритета.

С най-голяма социална значимост и с непосредствен ефект върху благосъстоянието на хората бяха планираните мерки за 2019 г., отнасящи се до политиката по доходите, като през 2019 г. се увеличиха разходите за персонал в бюджетната сфера с 10 %, възнагражденията на педагогическия персонал - средно с 20 %, също така и  мерките в пенсионната политика - от 1 юли 2019 г. бяха увеличени всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., с 5,7 % и беше увеличен максималният размер на получаваните една или повече пенсии на 1 200 лв.

В съответствие с приоритетите си правителството обезпечи реализирането на мерки за развитието на националните отбранителни способности, за  образованието, здравеопазването и за социалната политика – с акцент върху подкрепата за уязвими социални групи. На база на наличната информация за отчетните параметри по изпълнението на консолидираната фискална програма за 2019 г. можем да отбележим, че всички тези мерки са напълно реализирани.

Правя уговорка, че в Закона за публичните финанси конкретно са описани правилата и процедурите за отчетност на бюджета и че българският парламент ще получи конкретен и детайлен отчет с окончателните данни, на база информацията от всички първостепенни разпоредители, които са част от КФП.

Освен тези приоритети, неизменен фокус на водената политика през последните години е развитието на инфраструктурата, което е основна предпоставка за привличане на инвестиции, създаване на заетост и по-висока добавена стойност в икономиката. За поредна година бяха осигурени средства за реализиране на големи инфраструктурни проекти, в т.ч. за изграждането на нови участъци от АМ “Хемус” и АМ „Европа“, както и за ремонти на съоръжения на АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа и др. Политики за развитие на транспортната инфраструктура ще допринесат за стимулирането на икономиката в тези региони на страната, които трябва да постигнат изпреварващо развитие и да привлекат нови инвестиции.

Разгледани по функционален признак, бюджетните разходи отразяват основните направления в политиките в рамките на бюджетния ресурс за 2019 година. Общият размер на планираните разходи по КФП с актуализираните разчетите на ЗДБРБ за 2019 г. – в този смисъл, примерът Ви с отбраната не е удачен, защото съвсем легално разходите за отбрана бяха увеличени през годината, с изменение с същия този закон, така, както предвижда Конституцията, представлява 37,9 % от прогнозния БВП[1], докато по предварителни отчетни данни общите разходи по КФП за 2019 г. са в размер на 37,1 % от прогнозния БВП, което представлява изпълнение 97,8 на сто на годишния разчет.

С най-голям относителен дял в разходите по КФП за 2019 г. са средствата за социалното осигуряване, подпомагане и грижи. Планираните за годината средства за тази функция представляват 11,8 % от прогнозния БВП, като по предварителни отчетни данни те са 12 % от прогнозния БВП, което е изпълнение на 101,7 % спрямо разчета за годината. През 2019 г. за Великден и Коледа бяха изплатени добавки към пенсиите на пенсионерите с най-ниски пенсии, по-високи са разходите по програмите, дейностите и службите по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, вкл. и с европейски средства. Извършените разходи отразяват и ефектите и от посочените по-горе мерки в политиката по пенсиите за 2019 година.

Друг основен сектор, който е сред приоритетите в разходните политики за изминалата година, е секторът на отбраната и сигурността. Планираните с актуализираните разчети на ЗДБРБ за 2019 г. средства за тази функция представляват 5,7 % от прогнозния БВП, а отчетените по функцията разходи са в размер на 5,5 % от прогнозния БВП.

Друг основен приоритет са разходите за сектора на здравеопазването. Планираните по КФП за 2019 г. средства за функция „Здравеопазване” представляват 4,4 % от прогнозния БВП, докато по отчет извършените разходи са 4,5 % от прогнозния БВП. Съпоставено с годишния разчет, извършените разходи представляват 102,4 %, като превишението на разчета е свързано основно с извършените в края на годината разходи по бюджета на НЗОК за разплащане на просрочени задължения към чужбина за сметка на по-доброто изпълнение на приходите по бюджета на НЗОК от вноски.

Разходите за образование също заемат съществен дял в общите разходи по КФП. Планираните за 2019 г. средства за функция „Образование” представляват 3,5 % от прогнозния БВП, а по отчет – 3,8 % от прогнозния БВП.

Изпълнението на основните параметри на консолидираната фискална програма през 2019 година се разви в съответствие със заложената актуализирана рамка за годината, като приходите бяха изпълнени в пълен размер (изпълнение 100,5 % спрямо годишния разчет). В частта на разходите, както вече бе посочено, основните приоритети в политиките бяха реализирани, като отчетените разходи за годината представляват 97,8 % от годишните разчети. Нещо повече, дори след еднократните разходи, свързани с реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС в изпълнение на Решение на Народното събрание от 16 януари 2019 г., в размер на 1,8 % от прогнозния БВП, бюджетният дефицит за годината по КФП - 0,97 % от прогнозния БВП, и остана под разчетения към актуализирания ЗДБРБ за 2019 г. от 2,1 % от прогнозния БВП.

Детайлна информация за изпълнението на бюджета по области на политики и бюджетни програми, с която ще могат да се запознаят всички народни представители, ще бъде представена в регламентираните със Закона за публичните финанси срокове за изготвяне и представяне на годишните отчети, които са от компетентност и са отговорност на разпоредителите с бюджет, провеждащи съответните политики.

 

Продължение на отговора:

Страхувам се, г-н Кутев, че точна статистическа информация за първоначално планираните разходи за група „Отбрана“, която е част от функция „Отбрана и сигурност“, в която се включват и много други бюджети, в момента няма да мога да Ви предоставя.

Обръщам внимание, че не с някакъв закон, а със Закона за държавния бюджет беше пререшено какъв да е разходът за група „Отбрана“ за 2019 г. С нарочно изменение в Закона за държавния бюджет, предложено от правителството по предвидения от Конституцията ред, беше актуализиран бюджетът. В този смисъл, ние през цялото време говорим, че това решение – колко да бъдат разходите за отбрана, е взето именно тук, в тази зала, и не с някакъв закон, а със Закона за държавния бюджет. Имало е години, преди 2000-ната година, когато годишният закон за бюджета е актуализиран многократно, даже е имало години, когато не е имало и навреме приет закон за бюджета. Но не е това дебатът.

По отношение на разходите за отбрана, можем приблизително да кажем, че по план са били около 1,6 % от БВП и към този разход е добавен около 1,8 % от БВП – разход, свързан с придобиването на самолетите. Ако съберем двете числа, това би трябвало да е в отчета на КФП като разход за група „Отбрана“.

Числото 5,7 %, което и аз цитирах, съдържа в себе си и бюджетите на МВР и на други служби, които се характеризират по смисъла на бюджетната класификация, която не е измислена в България, тя е единна, общоевропейска в това направление – функционално, на разходите.

В този смисъл, 1,6 % трябва да се сравнява със съответното, което е планирано в група „Отбрана“, която е подразделение на функция „Отбрана и сигурност“. Дебатът няма да може да го проведем пълноценно, но съм готов да Ви предоставя допълнителна, детайлна информация за подразделите на функционалното направление. Въпросът ми беше зададен на ниво функционално направление и затова отговорът, който е подготвен, е по-окрупнен. Тази информация е налична в МФ и в МО, на база на методологията за държавна финансова статистика, и може да бъде предоставена.

Трудно ми е да отговоря – директно и еднозначно – на въпроса какъв е размерът на преразпределение между отделните направления на разходите, защото той не се съдържа в предварителното питане. Но бързам да отговоря така, както коментирах и в дебата за бюджета, че не може да говорим за преизпълнение на приходите и разпределяне на излишък дотолкова, доколкото излишъкът представлява превишение на приходите над разходите, а това, за съжаление, и в 2019 г. по отношение на държавния бюджет не се състоя.

Изпълнението на приходите по държавния бюджет е близо до 100 %, но малко по-малко. Общото изпълнение на приходите по КФП е 100,5 %, но в него се включват и приходите на социално-осигурителните фондове, приходите на общините и на всички бюджетни организации. В този смисъл, преразпределенията, които се извършват в съответствие със ЗПФ между отделни разходни показатели, са общо в разходите, гласувани от българския парламент. Коректно е да се коментира въпросът какви преразпределения между отделни разходи е извършило правителството на основание ЗПФ. Готов съм да предоставя конкретна справка. Тя може лесно да бъде придобита и чрез изследването на нормативните актове – постановленията на МС, с които правителството извършва тези компенсирани промени между елементите на разходите.

Сам разбирате, и моля за толерантност в това отношение, че две седмици след приключването на бюджетната година, а и сроковете, които ние сме поставили пред бюджетните организации, още не са изтекли за предоставянето на детайлната отчетна информация. Готов съм да продължим работата по този дебат, но ни трябва още малко време, за да изготвим окончателните отчетни данни, които ще бъдат предоставени на Народното събрание. С риск да останете неудовлетворен, съм готов да продължим този дебат, но днес детайлен отговор не мога да Ви дам.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

[1] БВП по прогнозни данни съгласно прогнозата на МФ от октомври 2019 г. (след ревизия на данни на НСИ) - 118 625 млн. лв. Посочените отчетни данни са предварителни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация