ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ДОРА ЯНКОВА - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

01.02.2019 г.

Относно: подготовката и приемането на общинските бюджети за 2019 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,

Преди да взема отношение по конкретно поставения въпрос, който постъпи в Министерството на финансите, бих искал да отговоря на въпроса на г-жа Янкова от миналия петък, отправен в пленарна зала към мен – „Създал ли е организация, дал ли е указания на общините как да приемат бюджетите си?“ Госпожо Янкова, отговорът е „Да“. На 15 януари до кметовете на общините бяха изпратени указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година. В тях, на база на действащите разпоредби в Закона за публичните финанси, са дадени указания за формирането на отделните раздели на общинските бюджети – приходи, разходи, бюджетни взаимоотношения, финансиране и бюджетно салдо. Новото от тази година е, че няма ограничение както за размера, така и за срока, в който кметът на общината, след решение на общинския съвет, може да предложи трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. В указанията е засегната и промяната, свързана с новия начин за определяне на индивидуалните месечни възнаграждения на кметовете и на кметските наместници.

За улеснение работата на финансовите служби в общините по съставянето на проектобюджетите си за 2019 г. още в края на месец ноември 2018 г. на всяка община бяха изпратени разчетите за натуралните и стойностните показатели за прилагане на стандартите в делигираните от държавата дейности, както и за размерите на основните им бюджетни взаимоотношения с централния бюджет за 2019 г.

Сега, конкретно на въпроса Ви:

В изпълнение на договореностите на срещата при премиера, в Министерството на финансите беше разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С предлаганите промени ще се гарантира по-голяма финансова самостоятелност на кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение управлението на одобрените разходи по бюджета на общината, ще се даде възможност кметовете, чрез свои представители, да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на тяхното кметство.

Към днешна дата публичното обсъждане на законопроекта приключи.

След края на публичното обсъждане тече процедура по междуведомственото му съгласуване, след което, заедно с придружаващите материали, ще бъде внесен за обсъждане от Министерския съвет.

Тук искам да припомня, че Конституцията на Република България е провъзгласила общините за основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Нейните органи – кметът и общинският съвет, се избират пряко от населението на съответната община. Общината е юридическо лице, има право на собственост и има самостоятелен бюджет. Тези й правомощия определят общините като самостоятелни териториални единици, които в своята дейност се ръководят от закона, решенията на общинския съвет и решенията на населението. Държавата само подпомага нормалната дейност на общините чрез средства от бюджета и по други начини.

Имайки предвид, че по Конституция общините са самостоятелни, трябва да обсъдим, тъй като няма единно мнение по така разработения законопроект между Националното сдружение на общините в Република България и кметовете, ние най-вероятно ще предложим на НС подобен законопроект, но дебатът тук трябва да продължи. От всички срещи, които проведох по тази тема, останах с убеждението, че няма единно мнение, даже напротив. Готов съм да продължа този дебат. Като допълнителна информация мога да Ви представя и съдържанието на законопроекта, който е публично достъпен и ще бъде разгледан веднага в момента, в който изтече срокът за обсъждане между министрите в установения срок в Правилника за устройство и дейността на Министерския съвет.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация