Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ-НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

05.09.2018 г.

Относно: Контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЙЧЕВ,

Започвам оттам, че е пресилено да се твърди, че законът е суспендиран, най-малкото в него е предвиден този възможен краен срок за прилагане на изцяло автоматично контролиране на вноса.

От 1 януари 2018 г. до привеждането в съответствие с чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, но не по-късно от 1 юни 2018 г., контролът при измерването на въведеното/изведеното количество енергийни продукти – течни горива, на пристанищата в Русе, Варна и Бургас се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация и в присъствието на митнически и полицейски служители.

Контролните дейности се извършват в следната последователност: преди пристигането на плавателния съд и при заявяване на входящата контрола за доставката се уведомяват органите на МВР. При входящата контрола на плавателни съдове, превозващи течни енергийни продукти, задължително се извършва пълен документен-контрол на товарните корабни манифести и всички други документи, за да се установи количеството и вида на горивата в товарните резервоари (танкове). Капитанът на плавателния съд представя „карго план”, който се сравнява с декларираните количества горива. Извършва се физическа проверка на всички товарни танкове и се осъществява „сървейски замер“ от независимата инспектираща организация в присъствието на митнически служител за установяване на наличните количествата енергийни продукти в тях. На акцизните стоки в товарните танкове се прави измерване на плътността на място, като резултатите се сравняват с описаното в документите, като в допълнение се вземат и проби за лабораторен анализ от всеки танк.

След издаване на анализен сертификат от независимата инспектираща организация за стоката се приема митническа декларация и разтоварването на енергийните продукти започва след обезпечаване на вземанията за стоката. Наред с това капитанът декларира вида и наличностите в други резервоари на кораба, различни от танковете за стока, каквито са – горивните танкове, баластните танкове, танковете за отпадни води и т.н., като се извършва физически контрол на всички резервоари. След приключване на разтоварването на плавателния съд се извършва повторна проверка от митническите служители и повторен „сървейски замер“, осъществен в присъствието на митнически служител.

Всички извършени контролни действия се документират с протоколи и се подписват от присъствалите при проверката лица, като се прилага и снимков материал от хода на съответните проверки.

Във връзка с гореизложеното Ви предоставям обобщена информация за въведените на територията на страната течни енергийни продукти в периода 01.01.2018 г. до 28.08.2018 г. през пристанища, попадащи в обхвата на чл. 103в, ал. 1 от ЗАДС и предназначени за български юридически лица:

 На територията на митница Варна:

  • Терминал за базови масла (ПЧМВ), пристанище и митнически склад с реално разтоварени 57 040 918 кг. газьол и 10 200 506 кг. базово масло;
  • Пристанище Варна – Запад, на което са разтоварени 26 858 450 кг. моноалкилни естери на мастни киселини – FAME (биодизел) – опериращо до 1 юни 2018 г.;
  • Пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“, на което са разтоварени 1 877 800 кг. базово масло;

На територията на митница Бургас:

  • Пристанище Бургас – център с реално разтоварени 41 334 970 кг. втечнен нефтен газ (LPG) и 167 604 593 кг. газьол;

На територията на митница Русе:

  • Пристанище – Порт Булмаркет с реално разтоварени 12 598 705 кг. втечнен нефтен газ (LPG) и 2 009 071 кг. газьол.

По отношение на поставения въпрос за причината за удължаване на срока в Наредба № Н-1/22.01.2014 г. с шест месеца, следва да се има предвид, че съгласно § 11 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците е определено, че от 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, но не по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от ЗАДС подават данни за въведеното/изведеното количество акцизна стока по ред, определен от министъра на финансите съгласно чл. 103а, ал. 2 и 4 от ЗАДС.

Както отбелязах и в началото, в съответствие със законовата делегация разпоредбата на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № H-1 предвижда от 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от 1 юни 2018 г., за лицата по чл. 103в, ал. 1 от ЗАДС измерването на въведеното/изведеното количество акцизна стока се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.

 В допълнение на изложеното, в хода на обществените консултации, проведени във връзка с коментираните промени в Наредба № H-1, по категоричен начин се установи, че на лицата е необходим по-дълъг срок за привеждане в съответствие с изискванията на закона. Това е видно от публикуваната справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1.

За добро или лошо към момента на отговора, който идва няколко месеца след задаването на въпроса, всичко вече е приведено в съответствие.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация