ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ РУМЕН ГЕЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

28.10.2016 г.

 

Относно: Еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ГЕЧЕВ,

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД  е учреден с Разпореждане на Министерския съвет от 22 юли 2015 г. и вписан в Търговския регистър на 15 октомври 2015 г. Задължителна предпоставка за осъществяване дейността на Фонда беше влизането в сила на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове в края на декември 2015 г. като законодателна рамка за изпълнението на финансовите инструменти по оперативните програми. Поради това дружеството стартира дейностите по управление на фонда на фондове в началото на 2016 г.

Месеците от учредяването до края на 2015 г. бяха използвани за създаване и укрепване на капацитета на Фонда. Бяха сключени споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, в сътрудничество с които са разработени ключови документи за дружеството - вътрешни правила и процедури, проекти на финансови споразумения и на инвестиционни стратегии по четирите оперативни програми.

Съгласно Регламент 1303/2013 г., изпълнението на Фонда на фондове и управлението на средства не стартират автоматично, а се извършва след подписване на финансово споразумение с управляващия орган  на съответната оперативна програма. Поради това са изпълнени задължителните изисквания, които са условие за сключване на споразуменията с управляващите органи и осигуряващи съответствие с европейското законодателство. Сред тях са споменатите вътрешни правила и Наръчникът за процедурите, вътрешните процедури и системите за управление и контрол на дружеството. В периода февруари - май 2016 г. беше извършен одит от ИА „Одит на средствата от ЕС", който гарантира, че във Фонда са въведени необходимите и подходящи системи за управление и контрол, за да се осигури способността му да изпълнява възложените отговорности. Така от месец май 2016 г. Фондът има пълна акредитация на системите за управление и контрол.

Същевременно през месец март 2016 г. стартира и преговорният процес с управляващите органи на четирите оперативни програми, в рамките на който са прецизирани и допълнени проектите на финансовите споразумения и инвестиционните стратегии, разработени са и приложенията към финансовите споразумения, в това число бизнес плановете, приложенията за мониторинг и докладване и др.

Механизмите за предлагане на финансови инструменти по ОП „Развитие на човешките ресурси" и ОП „Иновации и конкурентоспособност" са представени на съответните комитети за наблюдение, което е задължителна стъпка за подписване на финансовите споразумения.

Ресурсът за финансови инструменти по четирите оперативни програми след приемането на решения на ЕК за одобрение на ОП „Региони в растеж" и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (създадена чрез прехвърляне на ресурс от ОПИК) е в размер на 606 291 164 евро.

         Към настоящия момент Фондът е сключил две Финансови споразумения за управление на средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси" (на 17.05.2016 г.) в размер на 35 802 966 евро и по ОП „Иновации и конкурентоспособност"  (на 01.08.2016 г.) в размер на 235 000 000 евро.

Преговорите за сключване на Финансово споразумение по ОП „Региони в растеж"  за управление на финансови инструменти с бюджет от приблизително 189 млн. евро са в напреднал етап. По ОП „Околна среда" се предвижда първоначално стартиране на финансовите инструменти в сектор „Отпадъци", с бюджет по ОПОС от 26, 8 млн. евро и продължаване на преговорите по сключване на отделно споразумение за сектор „Води" на стойност малко над 119 млн. евро, които са взависимост от изпълнението на предварителните условия за сектора, предвидени в оперативната програма и Споразумението за партньорство между Република България и ЕС.

В кратък отговор на втория въпрос Ви информирам, че инструментите за дялови/ квазидялови инвестиции (в широк смисъл „фондове за рисков капитал") са предвидени за изпълнение само по ОП „Иновации и конкурентоспособност" и се свеждат до четири типа фондове. Тези фондове няма да извършват дейност, свързана с публично предлагане на ценни книжа, поради което в съответствие с националното законодателство за дейността им не се изисква и няма да се изисква „лицензиране".

В отговор на третия въпрос - по ОП „Развитие на човешките ресурси" са разработени детайлни характеристики на финансов инструмент за микрокредитиране със споделяне на риска, като в средата на август 2016 г. стартира провеждането на пазарни консултации с участниците във финансовия сектор. Резултатите от консултациите ще послужат за финализиране на документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на финансови посредници.

По отношение на финансовите инструменти по ОП „Иновации и конкурентоспособност" - към момента се извършват дейности по разработване на детайлни характеристики на инструментите, които следва да бъдат финализирани и подложени на пазарно проучване. В процес на създаване е и механизъм за съгласуване на изпълнението на финансовите инструменти, управлявани от Фонда с тези, финансирани от рециклирания ресурс по инициативата ДЖЕРЕМИ или от програми на ЕК, чието управление е възложено на Европейския инвестиционен фонд.

Паралелно с подготовката на процедурите за избор на финансови посредници се анализират възможностите за допълнително сътрудничество с международните финансови институции с оглед улесняване процеса на привличане на частни инвестиции и предоставяне на максимално облекчени условия за финансовите посредници и крайните получатели.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация