Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Крум Зарков – народен представител от ПГ „БСП за България“, относно фалита на застрахователна компания „Олимпик“ и предприетите мерки в подкрепа на ощетените български граждани

23.10.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

 

Производството по ликвидация на Застрахователна компания „Олимпик” АД беше открито с Решение от 30.07.2019 г. на Окръжния съд в гр. Никозия, публикувано на 23.08.2019 г. в официалния вестник на Република Кипър. С това решение бяха назначени двама съвместни ликвидатора на застрахователното дружество и беше поставено началото на процеса по предявяване на претенциите на заинтересованите лица. Производството по ликвидация на Застрахователна компания „Олимпик” АД, правните му последици, както и правомощията на съвместните ликвидатори, се уреждат съгласно националното право на държавата по произход на застрахователя - Република Кипър.

В този процес правните възможности за съдействие от страна на българските държавни институции са твърде ограничени и се свеждат до възможността за събиране и разпространение на информация, която би могла да бъде от полза на заинтересованите лица.

След откриване на производството по ликвидация, Комисията за финансов надзор (КФН) изиска релевантна информация от органа за застрахователен надзор в Република Кипър и от назначените ликвидатори. Въз основа на получената информация, КФН изготви и публикува на интернет сайта си информация до всички заинтересовани лица с оглед защита на техните права за предявяване на претенции пред ликвидаторите.

По инициатива на българската страна е проведена среща с ликвидаторите на Застрахователна компания „Олимпик“ и представители на застрахователната компания. Ликвидаторите са се ангажирали да продължи процесът по предявяване на вземания и след изтичане на първоначалния срок от 35 дни. Ликвидаторите са се задължили да предоставят допълнителна информация относно следващите фази на производството по ликвидация и разпределянето на имуществото на дружеството, включително да изготвят и предоставят в 6-месечен срок първоначален доклад за състоянието и активите на дружеството.

След откриване на производството по ликвидация на Застрахователна компания „Олимпик” АД в КФН са обработени 36 запитвания във връзка с това производство, както и 7 жалби срещу застрахователя.  

По отношение на втория Ви въпрос Ви информирам, че българският Гаранционен фонд и кипърският Гаранционен фонд са си разменили официални писмени позиции относно приложимостта на Конвенцията за правото на регрес между гаранционните фондове от 1995 година. Тъй като кипърският Гаранционен фонд отказва прилагането на Конвенцията и поемането на отговорност по отношение на застрахователните договори, сключени със Застрахователна компания „Олимпик“ - клон България, българският Гаранционният фонд предприе действия за арбитражно решаване на спора съгласно реда и условията на Конвенцията.

Поради липсата на съгласуван избор на арбитър между двата гаранционни фонда, арбитърът е определен от Председателя на Съвета на бюрата. Към настоящия момент е налице правен спор между двата гаранционни фонда относно приложимостта на Конвенцията от 1995 г. по казуса „Олимпик“, който е предмет на арбитраж и на този етап не е възможно да се прогнозира изходът от производството.

По отношение на третия Ви въпрос, г-н Зарков, като член на комисията по правните въпроси съм сигурен, че сте запознат, че понастоящем липсва хармонизирана уредба на равнище ЕС в областта на компенсирането на ползвателите на застрахователни услуги. Възможно решение, в случай на неплатежоспособност на застраховател със седалище в друга държава членка на ЕС, който извършва дейност в България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, би било евентуална промяна на модела, по който функционира българският Обезпечителен фонд. Обхватът на националната компенсационна схема е възможно да бъде разширен и по отношение на всички застрахователи със седалище в други държави членки на ЕС, за да може да се предостави защита и в случаите на неплатежоспособност на застрахователи със седалище в други държави членки на ЕС, като тези застрахователи следва да бъдат задължени да участват и във финансирането на българската компенсационна схема.

Тази възможност обаче, не е предпочетена към момента, тъй като на равнище Европейски съюз се осъществяват две инициативи за хармонизация на режима на компенсационните схеми в застраховането. С проекта за изменение на „Моторната“ директива е предложено въвеждането на хармонизиран механизъм за компенсация в случай на неплатежоспособност на застраховател, предоставящ задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това законодателно предложение на Европейската комисия е в заключителен етап на преговори в рамките на Триалог между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия. В рамките на преразглеждането на Директива „Платежоспособност ІІ“ през следващата година се очаква ново законодателно предложение на Европейската комисия за цялостна хармонизация на компенсационните схеми в застраховането.

Тъй като тенденцията и в двата проекта на европейско ниво по отношение на компенсационните схеми е за прилагане на принципа на държавата членка по произход на застрахователя, прилаган от българския Обезпечителен фонд, не считаме за необходимо да бъдат предприети временни законодателни мерки на национално ниво за промяна на модела на българската компенсационна схема. Очаква се бъдещото европейско законодателство да утвърди, че в случай на несъстоятелност на застраховател от държава членка на ЕС, който извършва дейност на територията на други държави членки, компетентната компенсационна схема за обезщетяване на увредените лица при несъстоятелност, ще бъде схемата в държавата членка на ЕС по седалището на застрахователя.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация