Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Румен Гечев – народен представител от ПГ „БСП за България“, относно постигната събираемост на публични държавни вземания от хазартния бизнес за периода 2015-2019 г.

23.10.2020 г.

УВАЖАЕМI ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ГЕЧЕВ,

 

Както многократно бяхте информиран, почти 100 % от  публичните държавни вземания на организаторите на хазартни игри за периода 2015-2019 г. са формирани след издаването на 14 февруари 2020 г. от председателя на вече закритата Държавна комисия по хазарта на общо 8 Акта за установяване на публични държавни вземания.

Актовете са срещу 4 хазартни оператора, а именно „ЕВРОБЕТ” ООД, „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, „НЮ ГЕЙМС” АД и „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД, с общ размер на публичните вземания от 693 109 261 лв., от които държавни такси - 556 872 283 лв. и лихви - 136 236 979 лв.

Към 8 август 2020 г. - датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, считано от която Държавната комисия по хазарта се закрива, по сметката на Комисията не са постъпили никакви суми въз основа на горепосочените актове.

Припомням, че на 19 февруари 2020 г. с писмо на Държавната комисия по хазарта горепосочените 8 бр. акта са изпратени по компетентност в Националната агенция за приходите за предприемане на действия по принудителното събиране на установените с тях публични вземания. Те са обжалвани от организаторите на хазартни игри, по повод на което пред Административен съд – София – град са образувани и все още са висящи съдебни производства по оспорване на тяхната законосъобразност.

По отношение на постигната събираемост на публичните държавни вземания от хазартния бизнес за периода 2015 – 2019 г., Ви уведомявам следното:

За периода 2015 – 2019 г. в НАП са предявени за принудително събиране неплатени такси по Закона за хазарта в общ размер на 139 727 лв., в т.ч. 138 700 лв. – главница и 1 027 лв. – лихва. Събраните в НАП суми за погасяване на посочените задължения са в размер на 75 567 лв., което е 41,4 % от размера на предявените вземания по посочените актове, ведно с доначислените в НАП лихви за забава в размер на 42 922 лв.

Допълнително, през 2020 г. в НАП са предявени за принудително събиране неплатени такси по Закона за хазарта в общ размер на 694 215 808 лв., в т.ч. 556 872 727 лв. – главница и 137 343 082 лв. – лихва. За събиране на посочените вземания са образувани изпълнителни производства по реда на ДОПК и са наложени обезпечителни мерки върху цялото установено имущество (движимо и недвижимо) и активи на длъжниците; вземанията им от 3-ти задължени лица, вкл. банки; акции; търговски марки и др. Към момента част от наложените обезпечителни мерки от публичните изпълнители на НАП са обжалвани по съдебен ред и не са придобили стабилитет.

Независимо от горното, събраните в НАП суми за погасяване на посочените задължения към 21.10.2020 г. са в размер на  8 418 640 лв.

Действията по образуваните изпълнителни производства по реда на ДОПК продължават, като изпълнението се насочва към обезпеченото имущество/активи по влезлите в сила постановления за налагане на обезпечителни мерки.

Необходимо е да се има предвид, че разпределението на постъпилите суми в хода на изпълнителните производства по ДОПК се извършва при спазване на разпоредбата на чл. 219, ал. 1 от него. С оглед т. 1 и т. 2 от същата алинея приоритетно се погасяват задължения за данъци, мита и осигурителни вноски, като при остатък се погасяват задълженията на следващ ред – а именно за други публични задължения, които постъпват направо в държавния и/или местния бюджет, каквито са таксите по Закона за хазарта.   

В заключение искам да Ви уверя, че НАП, която е и правоприемник на ДКХ, ще продължи активни действия по обезпечаване и събиране на всички горецитирани дължими публични държавни вземания.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация