Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Димитър Бойчев - народен представител от ПГ на ГЕРБ

18.09.2020 г.

Относно: Предоставяне на финансова услуга от посреднически банкомати

В изпълнение на функциите си по формиране и координация на държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари, Министерството на финансите осъществява сътрудничество и извършва консултации с националните органи, които имат компетентност в областта на финансовите услуги, и изготвя и съгласува проекти на нормативни актове в тази област, като следи за съответствието на националното законодателство с правото на Европейския съюз. Контролът по изпълнението на нормативните актове в областта на финансовите услуги и финансовите пазари е възложен на съответните надзорни органи, като определени функции, свързани с правилата за защита на потребителите на финансови услуги, са възложени на Комисията за защита на потребителите. В рамките на функционалната си компетентност като министър на финансите ще Ви запозная с действащите национални и пряко приложими европейски правни норми по поставените въпроси. Доколкото Министерството на финансите не разполага с правомощия да упражнява контрол върху дейността на операторите на АТМ и да следи за изпълнението на нормативните изисквания, по част от въпросите се обърнахме за информация към Българската народна банка.

Проблемът с прекомерно високите такси за теглене от терминални устройства АТМ на дружеството „Юронет Сървисис“ ЕООД и прилагания обменен курс, когато сметката на картодържателя при издателя на картата е в чужда валута, не е национален, а се наблюдава в много държави членки на Европейския съюз и преди всичко в държавите извън еврозоната. Той е предмет на регулярно обсъждане в работните формати на Европейския съюз в търсене на най-добрите варианти за неговото решаване в полза на потребителите на финансови услуги, като същевременно се следи да не се нарушават основни принципи на пазара.

Въпросът е свързан с дейността на някои оператори на АТМ, които предлагат алтернативни възможности за теглене, когато валутата на сметката на картодържателя е различна от валутата, в която се извършва тегленето. По-конкретно, картодържателят разполага с две възможности за теглене на пари от АТМ: едната възможност е теглене, съпроводено с услуга по обмяна на валута в момента на платежната операция (т.нар. динамично превалутиране), която се предлага от трети лица (често регистрирани в други държави) по споразумение с оператора на АТМ. Другата възможност е за теглене с извършване на последваща обмяна от доставчика на платежни услуги на картодържателя (напр. банката картоиздател). Извършването на дейност като оператор на АТМ и обмяната на валута при теглене на пари в брой чрез АТМ сами по себе си не попадат в обхвата на регулациите по Закона за платежните услуги и платежните системи, съответно за извършването на тази дейност не е необходим лиценз, освен ако съответно лице не предоставя и други платежни услуги. Независимо от това, с цел защита на потребителите на платежни услуги, при наличието на алтернативни възможности за теглене на пари в брой на АТМ, на ниво Европейски съюз и на национално ниво са въведени изисквания за прозрачност и съпоставимост на таксите, за изпълнението на които следи Българската народна банка. В закона за платежните услуги и платежните системи са предвидени и административни санкции при нарушаване на посочените изисквания.

По-конкретно, през март 2019 г. бе приет Регламент (ЕС) 2019/518, който влезе в сила от април 2020 г. и въвежда определени изисквания по отношение на таксите за превалутиране в допълнение към изискванията за прозрачност по Закона за платежните услуги и платежните системи.  Регламентът е с пряка приложимост и за нарушения на неговите изисквания Законът предвижда глоби и имуществени санкции. Съгласно него, актовете за установяване на нарушенията се съставят от лица, оправомощени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково", а наказателните постановления се издават от подуправителя или от оправомощено от него лице.

Предвид действащите регулации и определеният орган, който следи за спазването на изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи и Регламента, се обърнахме за информация към БНБ по поставените от Вас въпроси за извършени проверки и броя на терминалните устройства АТМ на „Юронет Сървисис“ ЕООД на територията на страната. Съгласно получения отговор, през 2019 г. от страна на БНБ е извършена проверка по повод сигнали, свързани с дейността на дружеството, в която е установено, че изискванията за предварително уведомяване на клиентите за приложимите такси за теглене и обмяна на валута, включително за обменния курс,  посочени в чл. 50 и чл. 54 от Закона за платежните услуги и платежните системи, са изпълнени. В рамките на проверката дружеството е представило снимки от екрани на терминално устройство АТМ, от които е видно, че на клиентите се посочва сумата на операцията в левове, сумата в съответната друга валута, с която ще бъде задължена платежната сметка на клиента, приложимия обменен курс, както и общата сума на разходите за превалутиране, изразена като процентна надбавка. На клиента се предоставя възможност да приеме услугата по превалутиране, предлагана от оператора на терминалното устройство, съгласно посочените параметри, или да я откаже и обмяната на валута да се извърши от доставчика на платежни услуги, водещ сметката му.

След 19 април 2020 г. (датата на влизане в сила на разпоредбите на Регламента относно таксите за превалутиране) не е извършвана друга проверка на дружеството „Юронет сървисис“ ЕООД относно спазването на изискванията за предварително уведомяване на клиентите за разходите за превалутиране, но според получения от БНБ отговор, предоставяната предварителна информация на клиентите отговаря и на тези изисквания и остава същата, като установената при проверката през 2019 г.

По данни на БНБ, към края на месец юни 2020 г. на територията на Република България дружеството „Юронет Сървисис“ ЕООД оперира с общо 28 броя терминални устройства АТМ.  По-големият брой устройства са разположени в морските курорти, като има малък брой устройства в гр. София и на някои гранични контролно-пропускателни пунктове.

Считаме, че на този етап е целесъобразно да се повиши контролът по изпълнението на изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи и Регламент (ЕС) 2019/518. Министерството на финансите и БНБ обсъждат възможността и целесъобразността на допълнителни мерки на национално ниво с оглед точното прилагане на изискванията на Регламента. Целта е в защита на потребителите на платежни услуги да се конкретизират изискванията за информация относно алтернативните варианти за теглене и реалната цена на услугата, както и да бъдат въведени мерки за ограничаване на възможностите за подвеждане на клиента.

Благодаря за вниманието!

 

Допълнителна информация

С оглед необходимостта от софтуерни и други промени за изпълнение на изискванията на регламента, в хода на преговорите в Съвета на Европейския съюз бе обсъдено предложение за временно определяне на таван на таксите за обмяна. Това предложение бе категорично отхвърлено от повечето държави членки като форма на ценова регулация, несъвместима със свободния пазар. Според тези държави членки и според повечето пазарни участници регулирането на цените трябва да бъде последната инстанция за политиците от ЕС, която трябва да се използва само когато са изчерпани възможностите пазарът да се саморегулира. Поради тази причина предложението за временно въвеждане на таван на таксите за обмяна на валута при теглене на терминално устройство АТМ отпадна от окончателния текст на Регламента.

Предложението за приравняване на тегленето от АТМ, свързано с обмяна, към режима на обменните бюра по Валутния закон и Наредбата за обменните бюра не отчита действащите и пряко приложими разпоредби на правото на Европейския съюз и не отразява различията в естеството на двата типа транзакции и свързаните с тях експлоатационни и други разходи. Наредбата за обменните бюра е издадена на основание на чл. 3 от Валутния закон, който урежда сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие. Обмяната на валута при теглене от банкомат е елемент от сложна система от договорености с участието на доставчици на платежни услуги, картови схеми и др., които са по-близо до обхвата на ЗПУПС. В тази връзка считаме, че защитата на потребителите следва да се търси по линия на по-ясните изисквания за информация относно алтернативните варианти за теглене, предоставяне на предварителна информация за реалната цена на услугата и въвеждане на мерки за предотвратяване на възможностите за подвеждане на клиента.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация