Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Румен Гечев - народен представител от ПГ на "БСП за България", относно организацията на контрола за събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от ДКХ

29.05.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ ПРОФ. ГЕЧЕВ,

Доста въпроси сте включили в това, сравнително кратко, изложение, но ще се опитам да отговоря в рамките на парламентарния правилник.

Годишните доклади за дейността на Държавната комисия по хазарта през годините са публикувани на интернет страницата на Комисията и са публично достъпни. В докладите се съдържа подробна информация за контролната дейност на комисията, както и броя на извършените проверки по спазване на Закона за хазарта.

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г., при осъществяване на правомощията си, Държавната комисия по хазарта е извършила проверки по спазване на Закона за хазарта съгласно заповеди на председателя на Комисията по утвърден годишен план, проверки по текущи сигнали и жалби, както и проверки по писма на други институции.

За този период извършените проверки са 3137, от които 1727 са проверки съгласно чл. 89 от ЗХ, по утвърден годишен план за всяка година и са извършени в обекти, в които се организират дейности по ЗХ от лица, получили лиценз от ДКХ. Също така са извършени 1381 проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от ДКХ.

            За извършените проверки през периода 2015 г. – 2019 г. са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на ЗХ, са съставени актове за установяване на административни нарушения, като за посочения период те са 378. Сред тях на лица организатори на хазартни игри и не платили в срок дължимите вноски, са издадени 50 акта за установяване на публични държавни вземания. През периода 2015 г. – 2019 г. са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на ДКХ. Наложените за този период имуществени санкции са в размер на 1 411 000 лева.

            За периода 2015 г. - 2019 г. Националната агенция за приходите, в рамките на своята компетентност, e извършила 812 проверки спрямо лица, осъществяващи хазартна дейност, като в т.ч. 210 проверки по прихващане и възстановяване, 337 проверки в обекти, 265 проверки за установяване на факти и обстоятелства. Съставени са 506 акта за установяване на административни нарушения, като към момента са издадени 254 наказателни постановления на стойност 190 319 лева. За същия период са извършени 31 ревизии на организатори на хазартни игри, при които допълнително установените задължения са в размер на 1 251 314 лева.

По отношение на втория Ви въпрос:  

От 1 януари 2014 г., с влезлите в сила промени в Закона за хазарта, на ДКХ е вменено да администрира държавните такси от Закона. В чл. 30 са регламентирани държавните такси, които всички организатори на хазартни игри следва да заплащат към Комисията. В тази връзка, съгласно чл. 30, ал. 6 от ЗХ, организаторите на хазартни игри, които заплащат такси, подават за всеки месец в Комисията до 15-то число на следващия месец декларация, в която декларират дължимите такси и ги внасят по банкова сметка на Комисията в срока за подаване на изискуемата декларацията.

Председателят на ДКХ е изпращал докладни записки до министъра на финансите, съдържащи отчети за дейността и изпълнението на бюджета на Комисията на касова основа от февруари 2015 г. до януари 2018 г., включващи общия размер на събраните държавни такси по ЗХ, на събраните годишни вноски от организаторите на хазартни игри, с оглед спазване на мерките за отговорен хазарт, както и на събраните глоби, имуществени санкции и лихви. Информацията отчита нарастващ размер на приходите на годишна база за периода 2015-2019 г. и са както следва:

  1. 1. Увеличението на приходите от държавни такси през 2016 г. (124 817 975 лв.), спрямо 2015 г. (94 268 070 лв.) е с 32,41 % и е в размер на 30 549 905 лв.
  2. Увеличението на приходите от държавни такси през 2017 г. (138 315 016 лв.), спрямо 2016 г. е с 10,81 % и е в размер на 13 497 041 лв.
  3. Увеличението на приходите от държавни такси през 2018 г. (157 295 622 лв.), спрямо 2017 г. е с 13,72 % и е в размер на 18 980 606 лв.
  4. Увеличението на приходите от държавни такси през 2019 г. (170 721 644 лв.), спрямо 2018 г. е с 8,54 % и е в размер на 13 426 022 лева.

По отношение на третия Ви въпрос:

На основание чл. 22, ал. 1, т.15, както и на чл. 25, ал 1, чл. 32 и чл. 33 ал. 9 от Закона за хазарта с поредица от решения в периода 2015 г. – 2019 г., Комисията е утвърдила представените от организаторите правила, в които същите са се оповестили като комисионери. Следва да се има предвид, че утвърждаваните правила за организираните хазартни игри имат за предназначение да детайлизират разпоредбите на всички нормативни актове, които регулират хазартната дейност. Уредбата, която дават правилата, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба, но не може да е в противоречие със закона, или да преурежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения. С оглед на това, изготвянето и позоваването на противоречащи на закона правила, не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малък от нормативно установения размер. Утвърдените правила в тази им част са нищожни, тъй като противоречат на закона и като такива не пораждат никакви правни последици.

С оглед на гореописаното и на основание чл. 92, ал. 3, изречение второ от ЗХ, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за неплатени в срок държавни такси по чл. 30, ал. 3 от ЗХ и лихви за забава са издадени 8 акта за установяване на публично държавно вземане от председателя на ДКХ на следните организатори на хазартни игри: „ЕВРОБЕТ” ООД, „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, „НЮ ГЕЙМС” АД и „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” АД.

Общият размер на установените публични държавни вземания по посочените 8 акта възлиза точно на 693 109 261,66 лева, от които 556 872 282,97 лева главници и 136 236 978,69 лева лихви.

По отношения правомощията на министъра на финансите, свързани с дейността на ДКХ, детайлно Ви отговорих в края на месец февруари, когато отново поставихте същия въпрос. Ако е необходимо, съм готов и в писмена, и в устна форма от трибуната да направя преглед на действащото законодателство.

В заключение, като обобщение – действително е допуснато едно съществено нарушение от страна на ДКХ, което в момента се обследва от правоохранителните органи дали е престъпление или не. Но с утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране по отношение налагането и внасянето на такси от няколко хазартни оператори, с което е допуснато невнасяне на посочената в моето изложение сума.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация