ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ИРЕНА ДИМОВА – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПП„ГЕРБ“

19.04.2019 г.

Относно: Въвеждане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМОВА,

Законът за обществените поръчки въвежда изискване след 1 ноември 2019 г. всички обществени поръчки да бъдат възлагани чрез електронни средства посредством използване на централизирана електронна платформа. Ангажиментът за нейното въвеждане и поддържане е на Агенцията по обществени поръчки.

Централизираната електронна платформа е разработена по проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С реализирането на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки се отговаря на изискванията на европейските директиви в областта, съгласно които страната ни следва да осигури електронно обявяване, изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и възможност за подаване на електронна оферта като минимално ниво на услугата. В допълнение, европейската директива за електронно фактуриране при обществените поръчки регламентира задължение за възложителите да приемат електронна фактура, ако тя отговаря на приетия европейски стандарт и е изпратена в съгласие с одобрен електронен формат.

ЦАИС ЕОП се изгражда на модулен принцип, като в пълната си функционалност ще съдържа 32 модула. Първият етап от рaзработване на системата включва 16 модула, част от които са служебни, а друга част включват основните функционалности, необходими в процеса на възлагане.

До края на 2020 г. ще бъдат разработени, тествани и пуснати в експлоатация още 16 модула, с което ще се електронизира целият процес на възлагане на обществени поръчки. Тези модули ще се включват в продукционната система постепенно, като се осигурява необходимата информация на потребителите.

Работата в новата среда ще изисква използване на квалифициран електронен подпис за всички действия с правно значение, като решенията за откриване на поръчка, за удължаване на срокове, за прекратяване и пр. В системата е вградена услуга за удостоверяване с времеви печат на важни действия като изпращане или оттегляне на оферта, публикуване на разяснение и др. Времевият печат гарантира точното контролиране на сроковете.

От особена важност е осигуряването на конфеденциалността на офертите и предложенията на кандидатите преди настъпване на срока за отваряне на офертите. Реализирани са високи степени на защити по отношение на сигурността на информацията. Системата не позволява неправомерно манипулиране на документите от страна на възложителите и участниците. Заявленията за участие и офертите на стопанските субекти в ЦАИС ЕОП са максимално защитени и преди да изтече срокът за тяхното отваряне се съдържат в базите данни само в криптиран вид. Те ще бъдат двойно криптирани - с уникални ключове, генерирани автоматично от системата. Те от своя страна ще се криптират чрез уникален ключ, генериран в интернет браузъра на потребителя. Този ключ ще бъде известен само на участника. Технически е невъзможно да се отвори заявление или оферта в системата, без изрично допълнително действие по предоставяне на ключа за декриптиране от страна на стопанския субект – участник в процедурата.

Електронната платформа е преминала през оценка на информационна сигурност и са взети всички необходими мерки за ограничаване на рисковете от злонамерени атаки или загуба на информация. Данните се архивират периодично, като са предвидени и процедури за тяхното възстановяване при необходимост.

ЦАИС ЕОП е налична в режим 24/7 и линкът към нея е на Портала за обществени поръчки. Предоставянето на експертна техническа помощ за потребителите се осъществява от създадения Център за обслужване на крайни потребители. Осигурени са и електронни Ръководства за възложителите и стопанските субекти.

Участниците в пазара на обществените поръчки в страната включват повече от 6 500 възложители и над 29 000 изпълнители и всички те следва да бъдат обучени за работа със системата. Това е огромно предизвикателство, което следва да бъде преодоляно с провеждане на разяснителни кампании, подходящи обучения, издаване на указания и др.

Системата е разработена от Консорциум „ЕОП България“. Изпълнителят предоставя експертиза и опит в областта на електронното възлагане чрез участието на българския клон на холандската компания „Негометрикс“, която е утвърден доставчик на услуги по провеждане на обществените поръчки по електронен път в Европа и в света. Софтуерните решения на фирмата вече се използват от възложители в Холандия, Белгия и Германия, а извън рамките на общия европейски пазар – в САЩ, Австралия и Македония.

Пред екипа на АОП стоят редица предизвикателства, свързани с развитието на ЦАИС ЕОП, реализиране на обмен на данни с други регистри и системи, както и осъществяване на оперативна съвместимост със съществуващите софтуерни решения, използвани от Централните органи за обществени поръчки в Министерство на финансите и Министерство на здравеопазването.

 

Допълнителен въпрос:

От отговора става ясно, че има потенциално повече от 35 000 организации – възложители и стопански субекти, в рамките на които има още повече крайни потребители на системата. Смятате ли, че тези лица ще имат готовност да използват разработените функционалности към 1 ноември 2019г., когато влиза в сила законовото задължение за електронно възлагане на поръчки? Дали това няма да затрудни възложителите и бизнеса и да блокира поръчките в страната?

Отговор:

Към момента са разработени и приети първите 16 функционални модула на платформата. Те са достатъчни за електронно обявяване на обществени поръчки и покриват всички необходими действия до получаване и отваряне на електронни оферти. Агенцията по обществени поръчки вече е предоставила свободен електронен достъп до платформата чрез Портала за обществени поръчки за тестване. Тази мярка е предприета 7 месеца по-рано, именно защото се отчитат сериозността и мащабът на реализираната промяна, както и предизвикателствата, които тя поставя пред всички участници във възлагателния процес.

В периода до 1 ноември 2019 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ ще е на разположение за тестване на всички възложители, стопански субекти и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да създадат екипи за подготовка и провеждане на поръчките. През този период те следва да обновят своите вътрешни правила и да ги адаптират към новия начин за електронно възлагане. Регистрираните потребители на платформата ще получат достъп до разработените модули и ще се запознаят детайлно с наличните функционалности на системата. Те ще имат възможност да дават препоръки и предложения за подобрения. Крайната цел е за 7-месечния период преди 01.11.2019 г. всички участници в процеса да придобият опит и знания за практическото ѝ прилагане, с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане. Този период ще послужи да се тества натоварването на системата, така че да се гарантират нейната стабилност и надеждност. Имаме уверение от техническите изпълнители, а и работата в тестовия период досега показва, че системата е достатъчно надеждна и може да понесе допълнително натоварване.

През годините Агенцията по обществени поръчки полага последователни и постоянни усилия за електронизиране на процесите. Понастоящем, обявяването на поръчките е изцяло електронно, с използване на цифров подпис. Може да се каже, че в известна степен възложителите вече са подготвени за промяната, както и част от стопанските субекти, които участват в поръчките на централните органи за възлагане. В този контекст, специално внимание ще бъде отделено на бизнеса, за който са предвидени и вече се провеждат отделни обучителни мероприятия.

Успехът на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ зависи до голяма степен от доверието на крайните потребители в нея. Затова агенцията се надява чрез тези своевременно предприети действия да ги убеди в стабилността на платформата, предимствата на електронното възлагане и като цяло да се постигне подобряване на бизнес средата, конкуренцията и публичността. Липсата за възможност на намеса на човешкия фактор допълнително гарантира справедливо състезание, което е висшата цел на възлагането на обществени поръчки за достигане на максимална защита на обществения интерес. При изразходването на публични средства.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация