ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПП „ГЕРБ“

19.04.2019 г.

Относно: резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция при осъществения контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки във връзка със защитата на финансовите интереси на Република България.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Засилването на контрола, осъществяван от органите на Агенция за държавна финансова инспекция върху възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договорите, e една от целите на правителството за осигуряване на защита на публичните финансови интереси.

Приоритет за Агенцията за държавна финансова инспекция е осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. След законодателните промени от 2012 г. в закона този контрол се извършва въз основа на утвърден годишен план. Периодичността за извършване на финансовите инспекции и конкретните възложители, подлежащи на контрол през съответната година, се определят на базата на анализ на информацията за дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, оценка на рискови фактори и съобразно административния капацитет на Агенцията. При планирането се използва информация, получена от Министерството на финансите, Агенцията за обществени поръчки, други държавни органи и управляващите органи на оперативните програми, Търговския регистър, информация от регистрите на АДФИ и др.

В този мандат на правителството в годишния план на АДФИ за 2017 г. са включени 175 финансови инспекции, а за 2018 г. – 183, или общо 358 финансови инспекции и проверки по спазване на ЗОП.

Освен в изпълнение на утвърдения годишен план финансови инспекции, в т.ч. и относно законосъобразността на възлагане на обществени поръчки, се извършват и по искане от Министерския съвет и министъра на финансите, от органите на прокуратурата, по сигнали от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ на Министерството на вътрешните работи, по молби, жалби, сигнали и искания от други държавни органи, физически и юридически лица.

За визирания период АДФИ е извършила общо 926 финансови инспекции, от които 541 са свързани с проверка на възлагането и изпълнението на обществени поръчки, или 58 % от общо извършените финансови инспекции.

От органите на АДФИ през 2017 и 2018 г. са проверени общо 2 342 обществени поръчки, при които са разходвани средства на стойност над 2,647  млрд. лв. Обект на проверка са приблизително 10 на сто от средногодишния брой на откритите от възложителите обществени поръчки.

От проверените обществени поръчки нарушения са установени при 743 от тях. Установените нарушения са относно неспазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна конкуренция  и равнопоставеност. Установени са и нарушения, свързани с поставяне на условия или изисквания към участниците, които дават предимство или необосновано ограничават участието на икономически оператори, както и нарушения, свързани с незаконосъобразно изменение на сключените договори за възлагане на обществени поръчки.

При проверките са констатирани и 169 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки, при наличие на всички законови основания за това.

При извършените финансови инспекции през 2017 г. и 2018 г. са съставени общо 1 607 акта за установяване на административни нарушения, от които 849 са във връзка с възлагане на обществени поръчки. За установените нарушения са предприети последващи мерки в рамките на компетенциите на органите на АДФИ.

От извършените проверки може да се направи извод, че при 3 % от средногодишния брой открити от възложителите обществени поръчки са установени нарушения. Резултатите от инспекционната дейност на АДФИ показват, че последващият контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки следва да продължи да бъде приоритетен.

На този етап смятам, че АДФИ успешно и ефективно изпълнява възложените от закона функции и играе изключително важна роля при осъществяване на контрола по възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори.

Агенцията системно работи и в посока разширяване на сътрудничеството и взаимнодействието с други държавни институции, отговорни за защита на публичните финансови интереси, с което се подобрява координацията и обменът на информация, опит и добри практики. Министерството на финансите играе важна роля за укрепване на административния капацитет на контролните органи и за оптимизиране на структурата на Агенцията. В тази насока са и последните изменения и допълнения на Устройствения правилник на АДФИ, предложени от моя страна и приети от Министерския съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС

В каква насока са предложените изменения по отношение на Агенция за държавна финансова инспекция и ще се отразят ли те на държавния бюджет? Въпросът ми е дали това ще доведе до предвиждане на нови разходи за издръжка на държавна администрация?

Предложените и вече приетите изменения в Устройствения правилник на АДФИ  предвиждат увеличаване на числеността на специализираната администрация за сметка на общата администрация. С основните контролни функции на Агенцията, след промяната, която вече е в сила, ще бъдат ангажирани 86 на сто от служителите, като се намалява относителният дял на общата администрация до 11 %.

С оптимизирането на структурата на АДФИ се цели да се подобри управлението и дейността на Агенцията, като се стигне до повишаване на ефективността при осъществяване на контролната дейност.

Няма влияние върху държавния бюджет дотолкова, доколкото всички изменения са вътрешно компенсирани в рамките на бюджета на Агенцията, без да се засяга дори и бюджетът на първостепенния разпоредител – министърът на финансите.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация