ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПП „ГЕРБ“

08.03.2019 г.

Относно: Наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

За България е важно да продължим успешно да прилагаме на финансови инструменти, като надграждаме националният капацитет и експертиза в тази област. През октомври 2015 г. е създадено дружеството Фонд мениджър на финансови инструменти в България, чрез което финансовите инструменти се изпълняват посредством единен Фонд на фондовете. Той обхваща инвестициите, свързани с развитие на иновации и предприемачество, стартиращи, малки и средни предприятия, енергийна ефективност, околна среда, градско развитие и развитие на туризма, свързан с националното културно-историческо наследство. Основно предимство на структурата е възможността да мултиплицира осигурения публичен ресурс чрез мобилизиране на частен капитал и допълваща експертиза. При прилагане на финансовите инструменти търсим баланс и подходяща форма за съчетаване на предимствата им с тези на грантовете, където националните органи имат засилена роля.

Към този момент Фондът на фондовете е напълно работеща структура с изграден национален капацитет за управление на финансови инструменти. Предвидените средства за настоящия програмен период се възлагат в съответствие с целите на оперативните програми и бизнес плана на дружеството. Изграденият вече капацитет и натрупаният опит в тази област са от голяма важност и за следващия програмен период, когато финансовите инструменти ще заемат важна, още по-висока, роля в бюджета на Европа.

Статус на финансовите инструменти

Фондът на фондовете управлява средства по четири оперативни програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. възлизащи на 1,234 млрд. лв.:

  • По ОП „Развитие на човешките ресурси” бюджетът е 70 млн. лв.;
  • По ОП „Иновации и конкурентоспособност” бюджетът е 459,6 млн. лв.;
  • По ОП „Региони в растеж” бюджетът е 369,8 млн. лв.;
  • По ОП „Околна среда” бюджетът е 335,2 млн. лв.

Отделно, през февруари 2018 г. Фондът на фондовете пое мандат за управление на средствата за реинвестиране по инициативата JESSICA (от програмен период 2007-2013 г.) на стойност 57,8 млн. лв., с който общият ресурс, отговорност на Фонда, възлиза на 1,292 млрд. лева.

Към момента Фондът е договорил и предоставил на пазара 676,8 млн. лв. или над половината от средствата, които управлява. Към средата на 2019 г., което е и практически средата на програмния период заради правилото  n+3, ще приключат процедури за възлагане на още близо 101 млн. лв., като така договорените средства от ресурса по мандат ще надвиши 60 %. 

В подкрепа на микро и социални предприятия в различни отрасли, вече на пазара има достъпни 3,4 млн. лева. Средствата подпомагат създаването и развитието на стартиращи фирми, включително и такива, собственост на лица от уязвими групи.

Нов публичен ресурс от 26,4 млн. лв. по същата инициатива предстои да бъде пуснат в рамките на второто тримесечие на годината.

Два важни инструмента, подпомагащи инфраструктурното развитие в България, също са вече достъпни до крайните получатели. Това са Фондовете за градско развитие, които обхващат 39 области и пет пъти повече средства в сравнение с предния програмен период. Стойността на публичните средства е 353,3 млн. лв., а чрез мобилизираното частно финансиране до крайните получатели се очаква да достигнат около 600 млн. лв. Инструментът обхваща два финансови продукта: финансиране със споделяне на риска и портфейлни гаранции. Получатели са публични и частни организации и ПЧП с проекти в сферата на градското развитие, енергийната ефективност и културно-историческото наследство.

Другият инфраструктурен финансов инструмент е насочен към водния сектор и е създаден с цел инвестиции във ВиК операторите в България. Той е на стойност 224,9 млн. лв. и мобилизира средства в същия размер от страна на избрания посредник. Подкрепата е под формата на дългосрочни заеми, както и гаранции за търговски банки, предоставящи кредити на ВиК дружества. Това финансиране има за цел да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС. Финансов посредник е ЕБВР, като международна финансова институция с опит в инфраструктурните проекти. Средствата са на разположение на консолидираните към момента ВиК оператори (16 бр.).

Фондът на фондовете подкрепя предприемачеството в България чрез инвестиционни фондове с общ публичен ресурс от 222,7 млн. лв. От него могат да се възползват иновативните и високотехнологичните компании в различни етапи на тяхното развитие. Средствата са предоставени във вид на дялово и квази дялово инвестиране.

Вече са възложени три нови фонда за рискови инвестиции, които подкрепят развитието на иновативни компании. До края на годината ще стартират още два фонда, отново насочени към фирми с голям потенциал на растеж.

Тези инвестиции отговарят на нуждите на предприемаческата общност, в момент, в който тя има необходимост от нов ресурс за стимулиране на старт-ъп средата.

Освен изброеното до момента, през 2019 г. предстои Фонд на фондовете да стартира гаранционни продукти, Фонд за технологичен трансфер и финансов инструмент в сектор „Отпадъци“.

Към момента оценката ми за работата е повече от задоволителна, предвид високото ниво на сложност, разнообразната нормативна база и необходимостта от изграждане на по-висока национална финансова култура за ползване на инструментите като алтернатива на грантовете. Предвид постигнатите резултати, а именно – ефективното управление на публичните средства, мобилизирането на значителен частен ресурс и изграждането на професионална експертиза на национално ниво, Фондът работи активно по поставените цели. Изграждат се партньорства и модели, които вече се дават като успешен пример на европейско ниво. През декември 2018 г. в Брюксел на международно събитие на ЕК и ЕИБ експерти от Фонда на фондовете представиха Фонда за градско развитие като пример за добра практика при структурирането на финансовите инструменти в Европа. През февруари 2019 г. отново в Брюксел на форум за европейски инвестиции в инфраструктура бе отличено и сътрудничеството на Фонда на фондовете и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Какъв е интересът към обявените процедури?

Основна задача на Фонда на фондовете при структурирането на финансовите продукти e те максимално да отговарят на нуждите на пазара и заложените цели в оперативните програми. С оглед на това дружеството провежда пазарни тестове за всеки финансов инструмент, които включват широк кръг от заинтересовани лица, включително банки, финансови институции, инвестиционни фондове, компании, общини, НПО, професионални организации и др. До момента в тази връзка са проведени интервюта с повече от 200 професионалисти от над 100 организации, чиято обратна връзка е взета под внимание при дизайна на финансовите инструменти.

Процедурите за избор на финансови посредници се провеждат съгласно Закона за обществените поръчки в България и като такива те са достъпни за участие и прозрачни.

Значителен интерес към обявените процедури има и от финансовите посредници, и от крайните получатели. Той се изразява в 59 на брой подадени заявления за участие в шестте обявени процедури до момента и е доказателство за пазарно ориентирания подход в работата на Фонд на фондовете. Кандидатите включват висококвалифицирани финансови посредници с богат  местен и международен опит.

Същевременно финансовите инструменти, предлагани от Фонд на фондовете, предизвикват засилен интерес от целевите групи крайни получатели. Например чрез продукта за микрокредитиране, фокусиран към стартиращи предприятия на лица от уязвими групи и социални предприятия, към момента вече са подкрепени 73 проекта.

Изложените факти показват ясно резултатите от работата на Фонда. С оглед на натрупания опит и изградената национална експертиза, структурата има капацитет да надгради постигнатото дотук и анализираме увеличаване на ролята му за следващия програмен период.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 


 

Допълнителен въпрос:

Влагат ли се усилия за комбинирано използване на финансови инструменти с други финансиращи схеми спрямо нуждите на Фонда и на ползвателите на средствата?

Отговор:

Възможностите за комбинирано финансиране се очертават като нова практика на ниво Европейски съюз през текущия програмен период 2014-2020 г. ЕК е разработила детайлни насоки относно прилагането на тази възможност, на база на които държавите-членки постепенно изграждат капацитет и трупат опит. Прилага се принципно, когато ползите надвишават допълнителната сложност, която може да се създаде от гледна точка на крайните получатели.

Съчетаване на финансови инструменти и грант

  • Фондът за градско развитие (ФГР) представлява инструмент, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, който дава възможност за комбиниране на грантове с финансов инструмент на проектен принцип. Чрез ФГР се предоставят дългосрочни, нисколихвени кредити с вградени гаранции за изпълнение на финансово жизнеспособни проекти, които допринасят за устойчивото градско развитие на местните общности и за инвестиции в обекти на недвижимо културно наследство от национално и световно значение.
  • Финансовият инструмент за развитие на водния сектор е финансиран по Приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Инструментът цели да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС на допустими проекти във водния сектор като осигури допълнителен финансов ресурс за инвестиции на консолидираните ВиК оператори.

Съчетаване на два типа финансови инструменти

На 13.12.2016 г. в Люксембург Министерството на финансите, представлявайки Република България, подписа Меморандум за разбирателство с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ). Целта на Меморандума за разбирателство е да постави рамка за съвместното сътрудничество в областта на финансовите инструменти и национална подкрепа за осигуряване на информационни услуги и съвети на крайните получатели. Европейски консултантски център по инвестиционните въпроси (ЕКЦИВ) е създаден в рамките на Инвестиционния план за Европа, за да допринесе за подобряване на техническия и финансовия капацитет на публичните институции и частните предприятия в държавите членки при идентифицирането, приоритизирането, структурирането, агрегирането и изпълнението на стратегически проекти.

Стартирането на сътрудничество между Центъра и създаденото в рамките на Фонд на фондовете Звено за консултации в България цели да улесни достъпа до горните услуги и по този начин да допринесе за разширяването едновременно на набора от налични услуги и тяхното използване. В резултат от дейността на Звеното се създават възможности за по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти в България, включително възможности за комбинирано финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции, т.нар. План Юнкер. Звеното изпълнява ролята на Българска консултативна платформа с акцент развитие на капацитет на регионално и местно ниво.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация