Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ ОТ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ, ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА, ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА И КРАСЕН КРЪСТЕВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА ПП „ГЕРБ“

04.05.2018 г.

Относно: Постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Напълно приемам вашата теза, че качествено обслужване на гражданите и бизнеса може да се постигне само с разширяването на обхвата на услугите по електронен път. Това правим, мисля успешно, в МФ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на финансите и то не само от началото на мандата на това правителство. Мерките, които предприемаме са комплексни и целенасочени, и ще се опитам накратко да ви запозная с постигнатото до момента.

В рамките на правомощията на министъра на финансите бяха предложени и приети от Народното събрание нормативни промени, насочени към разширяване на обхвата на услуги, предоставяни по електронен път.

С приетите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прецизира разпоредбата на чл. 87, ал. 11, с която е регламентирано, че за целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от НАП, Агенция „Митници“ и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата. С инициирана промяна в Закона за местните данъци и такси при извършване на периодични прегледи за техническа изправност на МПС се регламентира възможността за проверка за платен данък върху превозното средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. МФ е в процес на реализация на допълване на услугата на МВР за обмен на данни с нотариусите с възможност за автоматична проверка за платен местен данък при извършване на сделка за превозно средство. С промени в Закона за данък върху добавената стойност е предвидено заявяване на доброволна регистрация по ДДС пред  Агенцията по вписванията едновременно със заявяването за вписване на първоначална регистрация в Търговския регистър. Предвижда се услугата да се предоставя и по електронен път и отпада изискването, когато заявлението за регистрация по ЗДДС се подава от адвокат, той да представя нотариално заверено пълномощно. С промени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, на Държавната комисия по хазарта е възложено да събира по служебен път информация от други институции във връзка с искането за издаване на лиценз и промени в обстоятелствата по издаден вече лиценз.

Националната агенция за приходите постоянно увеличава и усъвършенства електронните си услуги. Те са достъпни с персонален идентификационен код, издаден безплатно от НАП, с квалифициран електронен подпис и със свободен достъп. От 1 януари 2018 г. в НАП са внедрени 5 нови електронни услуги, като до края на годината се очаква да бъдат реализирани и внедрени още 15. От 1 февруари 2018 г. в НАП стартира прием и на плащания с дебитни и кредитни карти за публични задължения през физически и виртуален ПОС терминали. За направените картови плащания гражданите и представителите на бизнеса не дължат такси за превод и след трансакцията могат да получат непосредствено информация за актуалния размер на  задълженията им, както и удостоверение за липса на такива.

Увеличава се и броят на общините, които се присъединяват към възможността за електронното подаване на декларациите по Закона за местните данъци и такси за притежавано МПС през електронния портал на  НАП.

НАП си взаимодейства и с другите държавните институции, като обменя електронно информация с тях. Предоставя възможност за достъп до регистрите на административните органи чрез присъединените регистри: „Регистър на задължените лица“ със „Справка за наличие/липса на задължения“ и „Регистър на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател“ със „Справка за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател“. До момента на база подадени заявления за включване до регистри, администрирани от НАП, е предоставен достъп на 30 държавни и общински структури.

Същевременно върви процес на разработване на нови електронни услуги, предназначени за другите администрации, и се сключват нови двустранни споразумения с тях за достъп до е-услуги, които се предоставят чрез ПИК, издаден от НАП.  Например, „Централен депозитар“ АД чрез ПИК предоставя на физическите лица справка за собственост на акции, включително придобити в резултат на масовата приватизация.

В Агенция „Митници“ се разширява обхватът на услугите по електронен път, които са разписани в Секторна стратегия за развитие на електронното управление и Пътна карта за изпълнението й. Към настоящия момент се изпълнява проект Българска интегрирана митническа информационна система 2020 - фаза 1, който ще приключи в края на 2018 г. След успешното приключване на проекта ще бъдат реализирани и усъвършенствани услуги и регистри, които ще намалят административната тежест и улеснят правенето на бизнес.

Към момента са усъвършенствани:

- Регистърът „Единна регистрация на търговците за електронно общуване с АМ и Европейската комисия“, регистър „Митническо представителство, както и регистър „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори - EORI“;

- Регистрите „Транзит“, „Внасяне“, „Временно складиране“ и „Вземане под отчет на митническите задължения“;

- Разработени са 3 нови регистъра – „Обезпечения“; „Документи, които се обработват на хартиен носител“ и „Разпореждане със стоки“.

Също така АМ разработи редица електронни административни услуги, които са в трансакционен режим, т.е - системите си комуникират и не се изисква издаване на административен акт, както и не се изисква плащане за това. Ще спомена някои от тях:

- „Регистрация на търговците за електронно общуване с АМ и ЕК“;

- „Регистриране и управление на митническото представителство“;

- „Актуализация на данните, послужили за издаване на EORI номер, при промяна на обстоятелствата“;

- „Предоставяне на данни от регистър Транзит“;

- „Предоставяне на данни от регистър Внасяне“;

- „Предоставяне на данни от регистър Временно складиране“;

- „Предоставяне на данни от регистър Документи, които се обработват на хартиен носител“;

- „Предоставяне на данни от регистър Разпореждане със стоки“.

АОП е в процес на изграждане на национална електронна уеб-базирана платформа. Централизираната автоматизирана електронна система ще предоставя три електронни административни услуги:

- публикуване в системата на обявления, изготвени съгласно утвърдени образци;

- служебно препращане на обявления, създадени чрез системата, за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз чрез услугата „Електронен подател”;

- подаване на електронна оферта чрез системата.

Очаква се до месец октомври 2018 г. да бъдат реализирани функционалностите, предвидени за първия етап от изграждането.

„Централен депозитар“ АД предлага следните електронни услуги:

Електронни услуги за емитенти:

Чрез електронната платформа на депозитара, дружествата подават:

  • Документи за регистрация на емисии безналични финансови инструменти;
  • Документи за регистрация на промени в капитала, регистрация на апорт на ценни книжа, преобразувания на дружества и други корпоративни действия;
  • Получават извлечения от акционерните книги за Общи събрания и други справки от регистъра.

Чрез платформата на ЦД се извършва и изплащане на дивиденти и плащания на лихви/главници по облигационни емисии и ликвидационни дялове. ЦД АД предоставя и електронна платформа за провеждане на общи събрания, както и редица електронни услуги за инвестиционни посредници, достъпни чрез съобщения.

За ограниченото време се опитах максимално да ви дам информация.  

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация