Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЛАЛО КИРИЛОВ И КРАСИМИР ЯНКОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

29.09.2017 г.

Относно: Отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на община Криводол

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Съгласно разпоредбата на Закона за публичните финанси (чл.103, ал.1) при временни касови разриви по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Предоставянето от Министерството на финансите на заеми на общини се извършва по ред и условия, идентични за всички общини, в т.ч и за община Криводол. При постъпване на искането за заем се извършва задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и се оценява законосъобразността и целесъобразността на искането от гледна точка на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг.

Наблюдение върху изпълнението на бюджета на всички общини, включително и на тези с отпуснат безлихвен заем за преодоляване на временни касови разриви, се извършва месечно и на тримесечие чрез изготвяне, оценка и публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите на информация с показатели за финансовото състояние на общините. При констатиране на отклонения или неспазване на фискални правила и параметри се предприемат съответни действия към общините, които са обвързани с усилията за подобряване на финансовата дисциплина, целево изразходване на предоставените от държавния бюджет средства и своевременно възстановяване на получени заеми от централния бюджет.

От началото на 2017 г. до настоящия момент са изпратени до АДФИ писма за проверки в над 100 общини по повод на различни нарушения на финансовата дисциплина въз основа на доказани чрез анализ на отчетните данни нарушения на редица нормативно определени показатели. На този етап община Криводол не е включена в обхвата на проверяваните общини.

На община Криводол е предоставен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 630 000 лева със срок на погасяване до 01.10.2018 г., при спазване на реда и условията на чл.103, ал.1 от ЗПФ. МФ наблюдава текущо финансовите показатели на общините и при наличие на отклонение от поетите от кмета на общината и общинския съвет ангажименти за преодоляване на финансовите затруднения и временния касов разрив, ще се предприемат незабавни действия, предвидени в Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 106 от този закон, подлежащи на отпускане трансфери за бюджетна организация могат да се прихващат с подлежащите на възстановяване трансфери и безлихвени заеми от нея за съответните бюджети или сметки за средства от Европейския съюз.

Постоянно наблюдаваме този процес и искам да Ви уверя, че ако постъпят основателни сигнали за нарушения на законодателството, сме готови да извършим незабавна финансова инспекция в общината, която да провери дали Вашите твърдения са обосновани и дали действително има извършени нарушения на закона. Нашата позиция е била най-добронамерена – да се опитаме да помогнем на една бедна община. Ако местната общност не може да се справи с качеството на финансовото управление, тогава МФ ще се намеси.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация